Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.

I større saker av prinsipiell karakter er det åpnet for at partier som er representert i lokalstyret, men ikke i administrasjonsutvalget, kan delta i administrasjonsutvalgets behandling av sakene med en representant. Denne representanten har da tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Administrasjonsutvalget behandler i forslag til økonomiplan og årsbudsjett, jf. svalbardlovens § 35.

Utvalget avgjør i henhold til fullmakt fra lokalstyret.

  • Tildeling av overskudd fra Nordpolet AS (korkpenger) til lag- og foreninger
  • Organisasjons- og personalsaker av overordnet karakter; herunder personal- og organisasjonspolitikk, arbeidsgiverpolitikk, personalpolitiske retningslinjer.
  • Fastsettelse av forhandlingsrammer og profil i forkant av lønnsforhandlinger og andre forhandlinger innen personal- og organisasjonsområdet.
  • Saker som skulle vært avgjort av lokalstyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle lokalstyret.

Utvalget innstiller for lokalstyret bl.a. i:

  • Økonomisaker
  • Saker som gjelder reglementer for politisk virksomhet
  • Saker som gjelder politikernes arbeidsvilkår
  • Organisasjons- og personalsaker
  • Saker som ikke naturlig hører inn under andre utvalg

Administrasjonsutvalget har normalt møte en gang i måneden, og møtene holdes for åpne dører.

Leder: Christin Kristoffersen, Arbeiderpartiet
Nestleder: Geir Hekne, Høyre

Administrasjonsutvalget består av:

Medlemmer   Varamedlemmer  
Christin Kristoffersen AP 1. Arild Olsen AP
Anita Johansen AP 2. Elise Strømseng AP
Odd Gunnar Brøto Braathen AP 3. Karin Mella AP
       
Geir Hekne H 1. Trond Erik Johansen H
    2. Stig Onarheim H
       
Kristin Furu Grøtting TF 1. Håvar Fjerdingøy TF
    2. Lene Villumsen* TF
    (Stina Bya har permisjon)  
Andreas Bendiksen, ungdomsrepr.        Birk Pettersen, vara ungd.repr.  
Tips en venn