Delplaner på høring

Utkast til plan skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes til uttalelse hos berørte organer eller organisasjoner mv som har særlige interesser i planarbeidet (jfr svalbardmiljølovens § 50 4. ledd). Longyearbyen lokalstyre har også etablert en rutine med å sende planprogram for alle delplaner på høring. Her vil du finne de delplaner og planprogram som er på offentlig ettersyn i høringsperioden.
 
Følgende delplan(er) ligger nå ute til offentlig ettersyn:
 
Endring av delplan for Longyearbyen havn Bykaia, nytt offentlig ettersyn fra 14/9-13/10-2015
Området for havneområde i sjø er utvidet forå sikre nok areal til flytende kaikonstruksjon. Det er foretatt utvidelse av planområde mot syd/øst for å kunne gjennomføre nødvendige sikringstiltak mot skred. Etter innspill fra berørte høringsinstanser er også plankartet endre noe.
Se dokumenter under relaterte filer på høyre side.     
 
Delplan for forskningsrelaterte aktiviteter i Adventdalen, fra 9/10 - 9/11 - 2015.
Hovedformålet med delplanen er å legge til rette for videreføring av forskningsaktivitet i området rundt gamle flyplassen. Forskningsaktiviteten medfører etablering av infrastruktur, brønner, geofoner og annen instrumentering tilknyttet forskningen. I tillegg til rene forskningsrelaterte behov, legger planen til rette for utvidelse av bygningsmassen ved det gamle Nordlys observatoriet, med sikte på å etablere et vitenskapelig besøks/visningssenter. Merk innspillet med saksnummer 2013/896.
Se dokumenter under relaterte filer på høyre side.     
 
Følgende planprogram ligger nå ute til offentlig ettersyn:
 
 

 

 

 

Tips en venn shareon print.png