Ferdsel og friluft i Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre har tatt initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe bestående av ulike aktører i Longyearbyen, for å se på fremtidge ferdselsforbindelse i byen. Det skal lages et temakart med retningslinjer for hvordan ferdselsforbindelse i byen skal sikres og utformes. Temaer er gangarealer, sykkelveier, skiløyper, kyststi, rørgater som gangveier m.m.

Første arbedsmøte ble avholdt 13.juni 2016. Deltakere på møtet var Svalbard turn v/ Aktiv i friluft, Sysselmannens miljøvernavdeling og Visit Svalbard, samt interne enheter i Longyearbyen lokalstyre.

Feltarbeid er forutsatt gjennomført sommeren 2016, og ferdig prosjekt i løpet av høsten 2016.

Saksbehandler er Linn Tautra Grønseth, linn.gronseth@lokalstyre.no.

2016-06-06

Delplan for Hotelneset

Det skal lages delplan for næringsområdet på Hotelneset. Store Norske er forslagsstiller til planen. Mulitconsult er engasjert av Store Norske til å kjøre planprosessen. Longyearbyen lokalstyre er involvert i planarbeidet som plankonsulent / saksbehandler og vil følge arbeidet tett. 

Målet er endelig planvedtak før sommeren 2017.

Saksbehandler er Håkon Lohne. hakon.lohne@lokalstyre.no.

2016-06-06

Delplan sentrumsområdet med forskningsparken

Delplanen ble 1.gangsbehandlet i TU 3.oktober 2016. Planforslaget legges ut på høring i uke 41, med høringsfrist 24.november 2016.

Målet er endelig planvedtak i januar 2017.

Saksbehandler er Hanne Karin Tollan, hanne.karin.tollan@lokalstyre.no. 

 

2016-06-06

Høringsfrist gått ut.

Arealplan for Longyearbyen planområde 2014-2024

2016-03-11