Styret for Bydrift KF

Styret for Bydrift KF består av 5 politikere og 1 ansattes representant med varamedlemmer som er valgt for en periode på 2 år.
1 representant fra Longyearbyen ungdomsråd har adgang til å delta som observatør på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det er behov for dette, dog minst 4 ganger pr. år. Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at det innkalles til styremøte.

Foretaket ledes av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål og vedtekter og innenfor de økonomiske rammer, vedtak og retningslinjer som er fastsatt av lokalstyret.

På tilsvarende måte skal styret føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret skal særlig påse at foretakets formål, som Longyearbyen lokalstyres organ for utføring av driftsmessige oppgaver knyttet til teknisk infrastruktur, energiforsyning, havn, avfallshåndtering, brannvern og eiendomsforvaltning, blir etterfulgt. Foretakets styre er videre havnestyre i Longyearbyen lokalstyre, og har dermed også ansvar for å påse at havnevirksomheten drives i henhold til lov og forskrift.

Leder: Heinrich Eggenfellner
Nestleder: Arild Olsen 

Medlemmer Parti/liste Varmedlemmer Parti/liste
Arild Olsen
Sølvi Jacobsen
Tora Hultgren
AP
AP
AP
1. Gerd Irene Sigernes
2. Ingrid Dahn
AP
AP
Trygve Steen
 
TF
 
1. Håvar Fjerdingøy
2. Frank Pettersen
TF
TF
Heinrich Eggenfellner H 1. Anita Johansen AP
Else Marie Prytz Ansatte Ansatte
Ida Christine Aske Lima Ungd.rep. Torjus Høiland Ween Ungd.rep.

 

Tips en venn Skriv ut