Styret for Kultur- og fritidsforetak KF

Styret i Longyearbyen lokalstyre Kultur og fritidsforetak KF består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av lokalstyret med en valgperiode på 2 år.

Foretaksstyret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål og vedtekter og innenfor de økonomiske rammer, vedtak og retningslinjer som er fastsatt av lokalstyret.

På tilsvarende måte skal styret føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret skal særlig påse at foretakets formål, som Longyearbyen lokalstyres organ for utføring av driftsmessige oppgaver knyttet til kultur og fritid, blir etterfulgt.

Styret har ca 7 møter i året, og møtene holdes for åpne dører.

Leder: Elise Strømseng
Nestleder: Gunnhild Antonsen

Medlemmer Parti/liste Varmedlemmer Parti/liste
Elise Strømseng
Tom Ramberg
 
AP
AP
 
1. Karin Mella
2. Trond Olsen
3. Tora Hultgren
AP
AP
AP
Gunnhild Antonsen
 
TF
 
1. Håvar Fjerdingøy
2. Anne Jahre
TF
TF
Stig Onarheim H 1. Tove Kulsrud H
Kristine Lidin Malm

 
Ansatte

 
1. Jan Martin Berg
2. Mari Tefre
3.
Ansatte
Ansatte
Ansatte
Sveinung Lystrup Thesen Lag/foren. Ottar Svensen (pers. vara) Lag/foren.
Karianne Steen Lag/foren. Helle M. Jakobsen (pers. vara) Lag/foren.
Andreas Bendiksen Ungd.rep. Josephine G. Andersen Ungd.rep.

 

Tips en venn Skriv ut