Styret for Oppvekstforetak KF

Styret i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF består av 4 politikere, 2 brukerrepresentanter og 1 ansatterepresentant. Alle velges med personlige varamedlemmer for en valgperiode på 2 år.

I tillegg har 1 representant fra Longyearbyen ungdomsråd adgang til å delta som observatør på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Foretaksstyret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål og vedtekter og innenfor de økonomiske rammer, vedtak og retningslinjer som er fastsatt av lokalstyret.

På tilsvarende måte skal styret føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret skal særlig påse at foretakets formål som Longyearbyen lokalstyres organ for utføring av driftsmessige oppgaver knyttet til oppvekst blir etterfulgt.

Styret legger opp til å ha ca 7 møter i året, og møtene holdes for åpne dører.

Leder: Anita Johansen
Nestleder: Torgeir Prytz

Medlemmer Parti/liste Varmedlemmer Parti/liste
Anita Johansen
 ---          
AP
AP
1. Karin Mella
2. Steve Daldorff Torgersen
AP
AP
Stine Bya
 
TF
 
1. Ane Bjørsvik
2. Kristin Furu Grøtting
TF
TF
Torgeir Prytz H 1. Roger Eriksen H
Ida Dyreng
 
Foreldrerep.
barnehage
1. Aud Andersen
2.
Foreldrer.
 
Diana Snibsøer
 
Foreldrerep.
skolen
Anette Kopp
 
Foreldrer.
 
Sigrid Frostvoll
 
Ansatte
 
1. Anne Jahre
2. Ane L. Fossnes
Ansatte
 
Andreas Bendiksen Ungd.rep. Josephine G. Andersen Ungd.rep.

 

Tips en venn Skriv ut