I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 og byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles herved oppstart av delplanarbeid, forhandling av utbyggingsavtale og høring av forslag til planprogram for delplan for B1 og B/N3 Elvesletta nord.(PlanID:56)
I henhold til byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles det samtidig om mulig parallell plan- og byggesaksbehandling (ref. plan- og bygningsloven § 12-15). Dette betyr at prosjektering av nybygg skjer samtidig med utarbeidelse av planen. Det vil ikke bli gitt eget nabovarsel for byggesaken. 

Planområdet er 30 dekar og ligger på Elvesletta mellom Longyearelva og Vei 500 i Longyeardalen, vest for Polarhotellet og nord for sentrumsfeltet. Planarbeidet omfatter eiendommene 22/535, 22/573, 22/574 og deler av 22/1. 

Formålet med delplanen er å utvikle området med bedre arealutnyttelse og gjenbruk av bygg fra andre boligområder i Longyearbyen og Svea. Utviklingen planlegges i sammenheng med utbedring av skader på eksisterende bebyggelse.

Forslagsstiller er Store Norske Boliger AS, Postboks 613, 9171 Longyearbyen, Plankonsulent er Nordic Zoning AS, Kråkerøyveien 2A, 1671 Kråkerøy

Det er utarbeidet et planprogram som beskriver formål med planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, og planprosessen med frister og medvirkning. Det ligger link til  forslag til planprogram samt varslingsbrevet nedenfor.

Plandokumenter:

Skriftlige innspill til varslet planarbeid og forslag til planprogram sendes til Nordic Zoning AS ved Dag Ivar Brekke, med kopi til Longyearbyen lokalstyre: postmottak@lokalstyre.no,eller per post: pb 350, 9171 Longyearbyen.

Frist for merknader og innspill er 3. april 2020.