Samfunnet i Longyearbyen står overfor nye utfordringer. Energiomstilling, økt aktivitet, klimaendringer og ny sikkerhetssituasjon i Europa påvirker det lokale næringslivet. 

Forbedringsområder

Vår kartlegging viste at det er rom for forbedringer i den lokale offentlige tjenesteproduksjonen og utvikling av forutsigbare rammene for lokal næringsaktivitet.  Vi spurte 200 respondenter, og ut ifra svarene fant vi fire tydelige forbedringsområder, og nå utvikler vi planer for å løse forbedringsområdene.
 

Derfor starter Longyearbyen lokalstyre nå trinn 2 i arbeidet med strategisk næringsutvikling (forprosjektet Næringsvennlig kommune). 

Formålet med forprosjektet er å samarbeide med interessenter for å utvikle strategier og planer for bærekraftig næringsutvikling i Longyearbyen, med fokus på effektive tjenester og god kvalitet for næringslivet.

Dette betyr blant annet:

 • Styrke Longyearbyen lokalstyres evne til å arbeide utviklings- og innovasjonsrettet.
 • Sikre forutsigbare rammebetingelser for stabilitet og robusthet i næringslivet.
 • Skape et godt grunnlag for fremtidig bærekraftig lokal næringsutvikling.
 • Det utviklingsrettede arbeidet skal bidra til at Longyearbyens innbyggertall holdes på et stabilt nivå (ikke vekst i innbyggerantallet).
 • Arbeidet skal gjennomføres innenfor nasjonale rammebetingelser for privat næringsutvikling i Longyearbyen. 

Her kan du lese mer om kunnskapsgrunnlaget til strategisk næringsplan

Kupa hjelper oss

Innovasjonsselskapet KUPA skal bistå Longyearbyen lokalstyre med prosjekt og prosessledelse i forprosjektet. Forbedringsområdene fra kartleggingen må løses og derfor skal Longyearbyen lokalstyre i fremtiden levere: 

 • Lokal strategisk næringsplan eid av Longyearbyen lokalstyre. 
  • Planen må være i tråd med LLs formål, planstrategi, lokalsamfunnsplanen samt areal- og økonomiplan. 
  • Bidrar til å ivareta næringslivets lokale behov for verdiskapning, utvikling og innovasjon. 
 • Intern LL plan for å løse forbedringer i den offentlige tjenesteproduksjonen som skal tilrettelegge for næringslivet lokalt. 

I september skal politikerne ta stilling til rammene for prosessen som nå skal gjennomføres.  Så kommer mulighetene for næringslivet og øvrige interessenter til å gi sine innspill og delta i arbeidet med å utvikle næringsplanen. 

Her kan du lese møtepapirene

Her kan du lese mer om vårt arbeid med Næringsvennlig kommune