Longyearbyen lokalstyre (LL) har på oppdrag fra nærings- og fiskeridepartementet forvaltet forskrift om midlertidig tilskuddsordning for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivsnæringen på Svalbard under korona-pandemien. Tilskuddsordningens ramme var totalt på 25 millioner kroner, og ble forvaltet fra januar 2021 til februar 2023. 

I sluttrapporten til forvaltningen av tilskuddsordningen som ble lagt frem for lokalstyret i februar 2023 peker Longyearbyen lokalstyre på at tilskuddordningen har gjenstående cirka 7.9 millioner kroner, etter at forvaltningsoppdraget er avsluttet. Årsaken er at søkerne ikke har gjennomført alle prosjekter i full skala, eller at forvalteren ikke har kunnet godkjenne søknader innenfor rammene av kriteriene i forskrift tilknyttet tilskuddsordningen. 

Søknad

Lokalstyret søkte derfor nærings- og fiskeridepartementet om at de ubrukte midlene ble avsatt til næringsfond og stilt i bero til fremtidig bruk på tiltaks/- og handlingsdelen av den strategiske næringsplanen for Longyearbyen.  

Longyearbyen lokalstyre mottok 27. april avslag på søknad til nærings- og fiskeridepartement om omdisponering av midler fra forvaltningen av forskrift om midlertidig tilskuddsordning for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivsnæringen på Svalbard. 

Longyearbyen lokalstyre står i startblokken med hensyn til utviklingen av den strategiske næringsplanen. En slik plan har som formål å skape forutsigbare rammer for lokalt næringsliv med hensyn til verdiskapning, innovasjon og næringsutvikling i Longyearbyen. Planen skal også ivareta statlige premisser og rammer for eksisterende og nye mål staten har for lokal verdiskapning, innovasjon og næringsutvikling i Longyearbyen. 

Lokal næringsplan

En lokal næringsplan er en prosess som er hjemlet i regjeringens egen strategi for innovasjons- og næringsutvikling på Svalbard og de overordnede svalbardpolitiske målene for næringsutvikling i Longyearbyen. Arbeidet har stort behov for koordinering med hensyn til næringslivets egne behov og statlige rammer for næringsaktivitet. Utviklingen av planen skal baseres på å skape robuste, stabile og helårlige arbeidsplasser og et ryddig, seriøst og profesjonelt arbeidsliv. Planen skal også understøtte lokale behov for avkarbonisering og fremskaffe effektiv, rasjonell og bærekraftig og sirkulærøkonomisk verdiskapning. 

Planen skal imidlertid ikke omhandle mål om å skape nye arbeidsplasser som genererer nye innbyggere til Longyearbyen.  

Vil utvikle forutsigbare rammer

Longyearbyen lokalstyre erkjenner at vi trenger kapital til å utvikle forutsigbare rammer og ivaretakelse av statlige premisser for lokal næringsutvikling i Longyearbyen. Av den grunn søkte LL, nærings- og fiskeridepartementet om gjenbruk av gjenstående midler fra forvaltningen av forskrift om midlertidig tilskuddsordning for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivsnæringen på Svalbard. Vi tror at midlene hadde kommet godt med når handlings/- og tiltaksdel av den fremtidige strategiske næringsplanen som planlegges ferdigstilt innen sommeren 2024.  

At nærings- og fiskeridepartementet har avslått søknaden vår om omfordeling av midlene får ingen praktisk betydning for utviklingen av den strategiske næringsplanen. Men avslaget får praktiske konsekvenser for ambisjonsnivået knyttet til gjennomføring av tiltak og handlingsplanen som følger med den strategiske næringsplanen og som skal realiseres fra høsten 2024.  

Her kan du lese fagrapporten fra prosjektet Næringsvennlig kommune

Her kan du lese presentasjonen av prosjektet