Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Begrenset høring - utvidelse av planområde

Begrenset høring - utvidelse av planområde - Delplan for Vannledningsdalen

Planident: D39B

Det varsles om forslag til endret planavgrensning som vil berøre formålene N5 (Funken), B15 og F12 med tilhørende veiformål i Arealplanen for Longyearbyen. Arealet innlemmes i planavgrensningen for å sikre tilstrekkelig areal for framtidig skredsikringsløsning og tilkomst til disse.

Berørte parter (Naboer, NFD, NVE og Sysselmannen på Svalbard) er varslet særskilt. Frist for uttalelser settes til 06.08.2021

Planområdet utvides med ca. 45 daa på Haugen. Planområdet følger Vannledningsdalen fra toppen av platået, ned forbi Haugen og rett frem til Longyearelva. Utvidelsen av planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 22/106 (Funken), 22/160 (Rosekjelleren), 22/53 (Gml. Sykehuset), 22/447, 22/59, 22/446 (boliger) og deler av vei 212. 

Formålet med delplanarbeidet for Vannledningsdalen er å legge til rette for sikringstiltak for bebyggelse, teknisk infrastruktur og ferdselsårer mot sørpeskred fra Vannledningsdalen.

Longyearbyen lokalstyre er forslagsstiller og utarbeider selv delplanen på bakgrunn av NVE sin prosjektering av sikringstiltak for Vannledningsdalen. 

Det er tidligere vedtatt et planprogram for Delplan for Lia og Vannledningsdalen som beskriver formål med planarbeidet, hvilke temaer som anses aktuelle og planprosessen med frister og medvirkning:

Vedtatt planprogram

Skriftlige innspill til endret planavgrensning sendes til postmottak@lokalstyre.no  og merkes «Begrenset høring utvidelse planområde Vannledningsdalen»

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Aina Iden Tveit: aina.iden.tveit@lokalstyre.no

 

Frist for merknader og innspill til planarbeid og planprogram er 06.08.2020.

 

 

 

 

Send innspill


Ditt innspill til planen vil bli registrert i Longyearbyen lokalstyre sitt sak- og arkivsystem.

Skjul skjema for innspill
Illustrasjon utvidet planområde, endring markert med rød skravur

Illustrasjon utvidet planområde, endring markert med rød skravur