Mulighet til å søke om betalingsutsettelse eller nedbetalingsavtale på fakturaer fra Longyearbyen lokalstyre (LL)

Som følge av utbruddet av Covid-19 og de strenge restriksjonene som er innført, har mange mistet sitt inntektsgrunnlag på grunn av permittering.

For å avhjelpe den akutte og vanskelige situasjonen har LL vedtatt at personer/firmaer som har kommet i et økonomisk uføre pga dette, kan søke om betalingsutsettelse eller nedbetalingsavtale på sine utestående fakturaer. (Utfakturert etter 13.mars 2020)

Følgende kriterier legges til grunn:

Privatpersoner: 

 • Er permittert fra sitt arbeid på Svalbard 
 • Ikke mottar dagpenger fra NAV 
 • Sterkt redusert inntekt pga permitteringen 
 • Må være registrert i bostedsregistret og bo i Longyearbyen  
 • Ikke ha annen inntekt i sitt hjemland eller på fastlands – Norge 

Vedlegg til søknad:  

 • Dokumentasjon fra arbeidsgiver om permittering 
 • Dokumentasjon fra NAV som viser inntekt –eventuelt at du ikke mottar støtte fra NAV 

 Bedrifter: 

 • Må være registrert i Brønnøysundregistret. 
 • Ha vært i drift i Longyearbyen de siste 2 årene (2018 og 2019) og fortsatt driver virksomhet    her. 
 • Må ikke være omfattet av andre tiltak fra norske myndigheter. (Tiltakspakker fra Stortinget) 

Vedlegg til søknad: 

 • Regnskap 2018 og foreløpig regnskap 2019. 
 • Eventuelt omsetningsrapport for 1. kvartal 2019 og 2020, samt forventet omsetning 2. kvartal 2020. 

Gå direkte til søknadsskjema her: https://kommune24-7.no/2111/2111_12

********************************************************************

Ability to apply for payment deferral or repayment agreement on invoices from Longyearbyen lokalstyre (LL).

A result of the outbreak of Covid-19 and the severe restrictions imposed many have lost their income base due to layoffs.

In order to remedy the acute and difficult situation, LL has decided that persons/companies who have become financially disabled due to this, can apply for payment deferral or repayment agreement on their outstanding invoices. (Billed after March 13 th. 2020)

These are the criteria that you must fulfill:

Privat individuals:

 • Is laid off from work in Svalbard
 • Does not receive unemployment benefit from NAV or grants for housing support and living for citizens outside the EU/EEA
 • Significantly reduced income due to layoffs
 • Must be registered and live in Longyearbyen
 • Do not have any other income in their home country or on the mainland (Norway)

Appendices for application:

 • Employer documentation on layoffs
 • Documentation from NAV that shows income – or that you do not receive any support fram NA

Go to online application form (Norwegian only): https://kommune24-7.no/2111/2111_12