Byggesak

Longyearbyen lokalstyre er tillagt godkjenningsmyndighet i byggesaker. Det er i denne forbindelsen utarbeidet en egen serviceerklæring for byggesaker. Det er egen byggeforskrift i Longyearbyen. Byggeforskriften for Longyearbyen planområde og veileder til denne, ligger under relaterte filer i høyre meny.

Longyearbyen lokalstyre anmoder om at det holdes forhåndskonferanse før søknad sendes inn (jf pbl §21-1). Dette er et møte mellom tiltakshaver og byggesaksmyndighet. Andre berørte parter og organer kan også delta. Hensikten er å gi partene en mulighet for tidlig avklaring av rammene for prosjektet og saksbehandlingen. Målet er bl a å legge grunnlaget for en best mulig søknad og derved kortere saksbehandlingstid. Dersom du ønsker en forhåndskonferanse skal skjema for anmodning om forhåndskonferanse benyttes. Skjema ligger under relaterte filer i høyde meny. 

Byggesaksbehandlingen reguleres av Svalbardmiljølovens § 58 og byggeforskriften med veileder. Byggeforskriften gjelder for Longyearbyen arealplanområde. 

Blanketter

Longyearbyen lokalstyre har egne søknadsblanketter som skal benyttes i byggesøknader. Disse ligger som "Skjemaoversikt" under relaterte linker i høyre meny. I tillegg må alle som søker om å sette opp bygninger i Longyearbyen, levere et eget skjema kalt "tilleggsopplysninger ved søknad om tillatelse til tiltak".

Digital innsendelse

Alle byggesøknader skal sendes inn digitalt via ID Porten. Du kommer direkte inn til ID Porten når du klikker på søknadsskjema du skal benytte, ref. søknadsblanketter omtalt over. Dersom det er vedlegg eller filformater som ikke kan sendes via ID Porten, så kan dette sendes til postmottak@lokalstyre.no

Dokumenter til søknaden

Alle byggesøknader skal inneholde følgende dokument og vedlegg:

Søknad om tillatelse til tiltak. 

Vedlegg:

a. Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjoner for tiltaket.

b. Eventuell dispensasjonssøknad.

c. Kvittering for nabovarsel.

d. Situasjonsplan. Se under relaterte filer om "spesifikasjon av situasjonskart", legg spesielt merke til pkt. 7.

e. Tegninger. Se under relaterte filer om "spesifikasjon av tegningsmateriale, pkt. 1 - 5.

f.  Estetisk redegjørelse.

g. Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan.

h. Boligspesifikasjon.

i. Eventuell uttalelse / vedtak fra annen offentlig myndighet

q. Andre vedlegg. 

x. Tilleggsopplysninger ved søknad om tillatelse til tiltak i Longyearbyen.

Vedlegg a, c, d, e, f, g og x er obligatoriske i alle byggesøknader. Andre vedlegg følger saken dersom dette er påkrevd.

Vedleggene skal sendes inn splittet, og nummereres og navnes ihht listen over. Det er viktig at hvert vedlegg ligger i egen fil, slik at det er enkelt å finne frem ulike dokumenter og tegninger. 


"Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde" ble gjort gjeldende fra 1.1.2010. Kapittel VI i forskriften stiller krav til at det skal utarbeides avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport i forbindelse med bygge-, rehabiliterings- og rivingstiltak som er søknadspliktige etter byggesaksforskrift for Longyearbyen. Sysselmannen har utarbeidet egne skjema som skal brukes, du finner en lenke til disse på høyre side.

Situasjonskart og naboliste fås ved henvendelse til Henning Furø.

Før byggesaken behandles skal det betales gebyrer for byggesaker. Gebyrsatsene finner du i dokumentlisten til høyre.
 

Fargeplan

Longyearbyen har en fargeplan som skal følges ved nybygg, det vil si at Longyearbyen lokalstyre skal godkjenne alle fargevalg på fasader, tak og detaljering. For å få oppgitt fargekoder for eksisterende bygg kan du kontakte sentralbordet tlf. 79 02 21 50 eller skrive til postmottak@lokalstyre.no. Oppgi byggets adresse, så vil du få tilsendt fargekoder i løpet av få dager.

For fargesetting av nye bygg må søker/tiltakshaver kontakte fargekonsulent  Sølvi Myrseth  direkte. I oversendelsen må det vedlegges fasadetegninger og kart som viser hvor bygget ligger. Behandlingstid vil være 2-3 uker. Kostnadene for dette dekkes av Longyearbyen lokalstyre.  

 

Tips en venn Skriv ut