I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 og byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles herved oppstart av delplanarbeid, forhandling av utbyggingsavtale og høring av forslag til planprogram for D60 Delplan for felt KHHS2 Småbåthavna.

I henhold til byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles det samtidig om mulig parallell plan- og byggesaksbehandling (ref. plan- og bygningsloven § 12-15). Dette betyr at prosjektering av nybygg skjer samtidig med utarbeidelse av planen. Det vil ikke bli gitt eget nabovarsel for byggesaken.

Planområdet er cirka 215 daa og ligger ved Hotellneset nord-vest for Longyearbyen, mellom Adventfjorden og Vei 600 fra flyplassen til Longyearbyen. Planområdet omfatter eiendommen gnr 22/bnr 1.

Formålet med delplanen er å tilrettelegge for utvidelse av dagens virksomhet i Småbåthavna.

 

Forslagstiller er To-Takteren

Plankonsulent er LPO arkitekter

Planproduksjon sommeren 2021

 

Planprogrammet beskriver formål med planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, og planprosessen med frister og medvirkning. Forslag til planprogram for D60 er tilgjengelig på lokalstyrets hjemmeside http://www.lokalstyre.no.

Skriftlige innspill til varslet planarbeid og forslag til planprogram sendes til nord@lpo.no med kopi til Longyearbyen lokalstyre, pb 350, 9171 Longyearbyen, eller postmottak@lokalstyre.no

 

Frist for merknader og innspill til planarbeid og planprogram er 21.01.2021.

 

To-Takteren

Tel.: 909 16 794

E-post: to-takte@online.no

 

LPO arkitekter

Tel.: 916 23 406

E-post: nord@lpo.no