Vi ser deg!
Hverdagen og de daglige rutinene er snudd på hodet. Vi ser et lokalsamfunn som står sammen og som følger opp de nasjonale og lokale rådene. Inntekter og livsgrunnlag for hele familier forsvant nesten over natta og myndighetenes beslutninger får stor betydning for den enkeltes liv.
 
Vi har ikke god nok oversikt for å forstå konsekvensene fullt ut. Hverken på kort eller lang sikt. Og det finnes neppe ord som kan beskrive situasjonen, kraftfullt nok, for å få frem hvordan enkeltmennesker, bedrifter og hele samfunnet rammes.
 
Dagene og timene som har gått har vært preget av å jobbe med å begrense eller hindre smitte. Avgjørelser som treffes på bakgrunn av faglige råd måles opp mot de samfunnsmessige konsekvenser. Dette gjøres løpende. Samtidig endres situasjonsbildet seg nesten fra time til time.
 
I skrivende stund jobbes det med og finne løsninger som gir hurtig effekt, i det hardt prøvde næringslivet og deres ansatte. Her er det særskilt to problemer som må løses hurtig.
Det ene er den store gruppen utenlandske arbeidstakere som av ulike årsaker faller utenfor dagpengeretten. Men det er tidkrevende og vi har ikke alle svarene nå. Uansett vil eventuelle løsninger bero på vedtak gjort av nasjonale myndigheter. Vår jobb er i hovedsak å formidle relevant informasjon til disse. Samtidig er det viktig at det treffes lokale vedtak som forsterker budskapet. Det jobbes iherdig for å få slikt vedtak på plass innen kort tid. 
 
Det andre er våre lokale muligheter for å begrense utgiftene for den enkelte. Her jobber vi konkret med å se på Longyearbyen lokalstyres gebyrregulativer, og hvordan disse kan benyttes som et strakstiltak. Først må vi få oversikt over de økonomiske konsekvensene, samtidig som vi utarbeider retningslinjer. Vi er også her i dialog med nasjonale myndigheter slik at våre utlegg blir innlemmet i den nasjonale krisepakken.
 
Jeg skjønner at dette er svært krevende for alle. Vi jobber kontinuerlig med mål om å løse alle utfordringer som treffer oss. Store som små, vi ser dere!
 
Med vennlig hilsen 
Arild Olsen 
Lokalstyreleder 
 
We see you!
Everyday life and daily routines are turned on the head. We see a community that stands together and follows the national and local advices. Income and the basis of living for entire families disappeared almost overnight and the decisions of the authorities are of great importance to the individual's life.
We do not have a good enough overview to fully understand the consequences. Neither in the short or long term. And there are hardly words that can describe the situation, powerfully enough, to highlight how individuals, businesses and the entire community are affected.
 
The days and hours that have passed have been characterized by working to limit or prevent infection. Decisions made on the basis of professional advice are measured against the societal consequences. This is done on an ongoing basis. At the same time, the situation changes almost from hour to hour.
At the time of writing, we work to find solutions that have quick effects, for the much challenged business sector and their employees. Here are two separate issues that need to be resolved quickly.
 
One is the large group of foreign workers who for various reasons fall outside the unemployment benefit. But it is time consuming and we do not have all the answers now. In any case, any solutions will depend on decisions made by national authorities. Our job is mainly to disseminate relevant information to these. At the same time, it is important that local decisions are made that reinforce the message. Efforts are being made to get such a decision in place shortly.
 
The second is our local opportunity to limit costs for the individual person. Here we work specifically to look at the Longyearbyen Local Council's fee regulations, and how these can be used as an immediate measure. First, we need to get an overview of the financial consequences, while drawing up guidelines. We are also in dialogue with national authorities so that our expenses are included in the national crisis package.
I realize that this is very demanding for everyone. We are constantly working towards the goal of solving all the challenges that hit us. Big and small, we see you!
 
Yours sincerely
Arild Olsen
Community Council Leader