Teknisk Utvalg gjorde 31.08.21 vedtak om legge delplan småbåthavna ut til offentlig ettersyn.

Plandokumenter:
Følgende dokumenter er tilgjengelige på Longyearbyen lokalstyre sin planportal, under «planer på høring»

Høringsfrist:
Innspill og merknader til planarbeidet sendes til Longyearbyen lokalstyre, Pb 350, 9171 Longyearbyen eller postmottak@lokalstyre.no, innen 22.10.2021.