Plandokumenter:

Planvedtak truffet av Longyearbyen lokalstyre kan påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI, jf. svalbardmiljølovens  § 52 fjerde ledd 2. pkt. Klagefristen er 3 uker fra kunngjort planvedtak. Eventuell klage sendes Longyearbyen lokalstyre, postboks 350, 9171 Longyearbyen eller e-post: postmottak@lokalstyre.no

Avinor har påklaget vedtak av delplanen. Klagen omhandlet mangler i utfyllende bestemmelser knyttet til regelverk rundt lufthavner. Lokalstyret behandlet klagen i møte den 22.3.2022 og tok klagen til følge. Utfyllende bestemmelser er revidert og ligger vedlagt i saken. Nytt planvedtaket kan påklages som nevnt i avsnittet ovenfor.