Planområdet er 30 dekar og ligger på Elvesletta mellom Longyearelva og Vei 500 i Longyeardalen, vest for Polarhotellet og nord for sentrumsfeltet. Planarbeidet omfatter eiendommene 22/535, 22/573, 22/574 og deler av 22/1. 

Teknisk Utvalg har i  møte den 23. mars 2021, sak 15/21, fattet vedtak om at planutkast til delplan D56 Elvesletta Nord, med planbeskrivelse, ROS, utfyllende bestemmelser og plankart,  legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 50, 4. ledd.

Kommentarer og innspill til planforslaget kan sendes Longyearbyen lokalstyre, e-post: postmottak@lokalstyre.no

Høringsfristen er 14.mai 2021

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med arealplanlegger Aina Iden Tveit, tlf. 920 50 246,  e-post: aina.iden.tveit@lokalstyre.no

 

Dokumenter i saken:

Særutskift TU 23.3.2021 sak 15/21

Planbeskrivelse - Delplan 56 Elvesletta Nord 

Plankart - Delpan 56 Elvesletta Nord 

Utfyllende bestemmelser - Delplan 56 Elvesletta Nord

Illustrasjonsplan - Delplan 56 Elvesletta Nord

ROS analyse - Delplan 56 Elvesletta Nord

Mulighetsstudie - Delplan 56 Elvesletta Nord

Trafikkanalyse - Delplan 56 Elvesletta Nord

Flomfarevurdering - Delplan 56 Elvesletta Nord

Miljøteknisk grunnundersøkelse - Delplan 56 Elvesletta Nord

Geoteknisk vurdering - Delplan 56 Elvesletta Nord

Naturmiljø vurdering - Delplan 56 Elvesletta Nord