Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt under behandlingen i teknisk utvalg den 06.10.2020

Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde fastsetter planprogram D59 delplan for felt BA6 Sjøskrenten vest, datert 6.10 2020, i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3.ledd.

Administrasjonssjefens anbefaling:
"Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde fastsetter planprogram D59 delplan for felt BA6 Sjøskrenten vest, datert 6.10 2020, i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 3.ledd."

 

Delplanarbeidet er et privat initiativ og fremmes av LPO Arkitekter AS på vegne av Svalbard folkehøgskole og Longyearbyen lokalstyre. Utviklingsplanene utløser krav til delplan som forutsetter planprosess og planprogram i samsvar med sml. § 50.


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av området. Delplanen skal:
- legge til rette for ny bruk av eksisterende bebyggelse og utbygging av tilhørende funksjoner
- gjøre området offentlig tilgjengelig
- ivareta og foredle natur- og friluftslivsverdiene i området
- forbedre trafikkbildet

 

Nedenunder finner du:

 

Særutskrift fra Behandling i teknisk utvalg 06.10.2020 

Vedtatt planprogram

 

Plankonsulent:

LPO arkitekter AS

tlf: 99500024

epost: nord@lpo.no