Formålet med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av området. Delplanen skal:
- legge til rette for ny bruk av eksisterende bebyggelse og utbygging av tilhørende funksjoner
- gjøre området offentlig tilgjengelig
- ivareta og foredle natur- og friluftslivsverdiene i området
- forbedre trafikkbildet

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt under behandlingen i teknisk utvalg den 06.10.2020

"Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde vedtar å legge forslag til Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest – D59, ut til offentlig ettersyn i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 4.ledd"

Delplanarbeidet er et privat initiativ og fremmes av LPO Arkitekter AS på vegne av Store Norske Spitsbergen Kulkompani og Longyearbyen lokalstyre. Utviklingsplanene utløser krav til delplan som forutsetter planprosess og planprogram i samsvar med sml. § 50.

Kommentarer og innspill til planutkastet kan sendes til Longyearbyen lokalstyre, e-post: postmottak@lokalstyre.no

Høringsfristen er 13.august 2021

Har du spørsmål til planen kan du ta kontakt med saksbehandler på tlf: 920 50 246 eller e-post:aina.iden.tveit@lokalstyre.no
 

Dokumenter til saken: