Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
D59

Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest- planutkast på offentlig ettersyn

Planident: D59

Teknisk utvalg har i møte 1.6.2021, sak  24/21 fattet vedtak om at planforslag til Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest (D59) med planbeskrivelse, ROS-analyse, utfyllende bestemmelser og plankart legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjøres med hjemmel i Svalbardmiljøloven § 50, 4 ledd.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av området. Delplanen skal:
- legge til rette for ny bruk av eksisterende bebyggelse og utbygging av tilhørende funksjoner
- gjøre området offentlig tilgjengelig
- ivareta og foredle natur- og friluftslivsverdiene i området
- forbedre trafikkbildet

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt under behandlingen i teknisk utvalg den 06.10.2020

"Teknisk utvalg i Longyearbyen arealplanområde vedtar å legge forslag til Delplan for felt BA6 Sjøskrenten Vest – D59, ut til offentlig ettersyn i samsvar med svalbardmiljøloven § 50, 4.ledd"

Delplanarbeidet er et privat initiativ og fremmes av LPO Arkitekter AS på vegne av Store Norske Spitsbergen Kulkompani og Longyearbyen lokalstyre. Utviklingsplanene utløser krav til delplan som forutsetter planprosess og planprogram i samsvar med sml. § 50.

Kommentarer og innspill til planutkastet kan sendes til Longyearbyen lokalstyre, e-post: postmottak@lokalstyre.no

Høringsfristen er 13.august 2021

Har du spørsmål til planen kan du ta kontakt med saksbehandler på tlf: 920 50 246 eller e-post:aina.iden.tveit@lokalstyre.no
 

Dokumenter til saken:

 

 

 

 

 

 

Send innspill


Ditt innspill til planen vil bli registrert i Longyearbyen lokalstyre sitt sak- og arkivsystem.

Skjul skjema for innspill
D59 Høring - Bilde planavgrening

Bilder

Forslag til illustrasjonsplan
Illustrasjon av mulighetsstudie
Illustrasjon av mulighetsstudie