I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 og byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles herved oppstart av delplanarbeid, forhandling av utbyggingsavtale og høring av forslag til planprogram for delplan D59 for felt BA6 Sjøskrenten vest, Longyearbyen.

I henhold til byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles det samtidig om mulig parallell plan- og byggesaksbehandling (ref. plan- og bygningsloven § 12-15). Dette betyr at prosjektering av nybygg skjer samtidig med utarbeidelse av planen, og at illustrasjoner av bebyggelsen kan bli sendt ut på høring sammen med plansaken.

Planområdet er 55 daa og ligger i Sjøområdet mellom Adventfjorden og Vei 400 og 600, nord for Longyearbyen sentrum. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr/bnr 22/312 (Avfallstasjonen), 22/644 (Studentskipnaden), 22/270, 22/402-406 (naust), 22/520 (naust) 22/497 (ubebygd tomt). 

Formålet med delplanen er å legge til rette for ny bruk av eksisterende bebyggelse, nybygg, gjøre området offentlig tilgjengelig, ivareta og foredle natur- og friluftslivsverdier, og forbedre trafikkbildet.

Forslagstiller er Longyearbyen lokalstyre og Svalbard folkehøgskole. Plankonsulent er LPO arkitekter.

Forslag til program for planarbeidet legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet gjør rede for formål med planområdet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, og planprosessen med frister og medvirkning:

Det er utarbeidet et planprogram som beskriver formål med planarbeidet, hvilke temaer som anses aktuelle og planprosessen med frister og medvirkning:

Varslingsannonse 

Forslag til planprogram PDF document ODT document

 

Skriftlige innspill til varslet planarbeid og forslag til planprogram sendes til LPO nord - nord@lpo.no

Frist for merknader og innspill til planarbeid og planprogram er 04.09.2020.

 

Plankonsulent:

LPO arkitekter AS

tlf: 99500024

epost: nord@lpo.no