I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 og byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles herved oppstart av delplanarbeid, forhandling av utbyggingsavtale og høring av forslag til planprogram for delplan for feltene B/F/N2 og BA5 i Sjøområdet, Longyearbyen. Varslet område omfatter også felt H5, som er strandlinja mot fjorden, samt en mindre del av felt SBA7 mot brannstasjonen.(Plan IF: 58) 
I henhold til byggeforskrift for Longyearbyen § 2 varsles samtidig om mulig parallell plan- og byggesaksbehandling (ref. plan- og bygningsloven § 12-15). Dette betyr at prosjektering av nybygg skjer samtidig med utarbeidelse av planen.


Planområdet er 29 dekar, ligger i Sjøområdet og omfatter eiendommene 22/433, 22/434, 22/439, 22/440, 22/441, 22/492 og deler av 22/1.
Formålet med delplanen er å tilrettelegge for ny lager- og næringsbebyggelse, samt kombinert nærings- forretnings- og boligbebyggelse (hybler) i deler av området.


Forslagstiller er Materiallageret AS, vei 610-2, 9170 Longyearbyen. Plankonsulent er Nordic Zoning AS, Kråkerøyveien 2A, 1671 Kråkerøy.

Det er en målsetning å få planen vedtatt innen byggesesongen 2021.

Det er utarbeidet et planprogram som beskriver formål med planarbeidet, hvilke temaer som anses aktuelle og planprosessen med frister og medvirkning:


Skriftlige innspill til varslet planarbeid og forslag til planprogram sendes til Nordic Zoning AS ved Dag Ivar Brekke, epost dag@nordiczoning.com
Kopi sendes til Longyearbyen Lokalstyre, pb 350, 9171 Longyearbyen, eller postmottak@lokalstyre.no


Frist for merknader og innspill til planarbeid og planprogram er 2. september 2020.


Kontaktperson forslagsstiller: Bjørn Lindberget, mob 996 01 839
Kontaktperson plankonsulent: Dag Ivar Brekke, mob 477 04 998, epost dag@nordiczoning.com