Teknisk utvalg vedtok i møte 28.01.20 (sak 4/20) å legge Delplan for Lia og Vannledningsdalen – del 1 Lia (PlanID: D39a) ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å gi hjemmel for ny fangvoll og nye støtteforbygninger i Lia mot Sukkertoppen. I nødvendig utstrekning avklares det bruk av de tilgrensende arealene etter at sikringstiltakene er gjennomført. Dette omfatter f.eks. alpinbakken og nye arealer for bolig i vei 230.

Plandokumenter:

Vedlegg:

Innspill og merknader til planarbeidet sendes til Longyearbyen lokalstyre, Pb 350, 9171 Longyearbyen eller postmottak@lokalstyre.no, innen 28.02.20. Det er også mulig å bruke knappen "Gi tilbakemelding" under her.

Spørsmål til saken kan sendes til stian.rugtvedt@lokalstyre.no

Se gjerne også denne lille filmsnutten.