Longyearbyen lokalstyre ved teknisk utvalg har i  møte den 8. mars 2022 vedtatt å legge delplan for Longyearbyen deponi ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljølovens § 50, 4. ledd. 

Frist for uttalelse til planutkastet er satt til 20. april 2022.

Følgende dokumenter hører til saken: