Planen vil bli utarbeidet av Multiconsult Norge AS, på oppdrag fra KSAT. Det er utarbeidet et forslag til planprogram som beskriver formål med planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, og planprosessen med frister og medvirkning.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet generelt eller til innholdet i planprogrammet spesielt, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Longyearbyen lokalstyre på postmottak@lokalstyre.no, innen 10. august 2022.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Multiconsult AS ved Tom Langeid, tlf.: 951 90 790 eller på e-post: tom.langeid@multiconsult.no

 

Dokumenter i saken:

- Forslag til planprogram for utvidelse av området for Svalsat

- Kunngjøringsannonse