Olje- og energidepartementet har konkretisert oppdraget i et eget brev til LL 12.10.2021 hvor LL også bes se på regulering, forsyningssikkerhet og organisering av energiforsyningen.

I Svalbardbudsjettet 2022- 2023 står det at når lokalstyret (LS) har overlevert energiplanen til Olje- og energidepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, vil departementene og LS sammen vurdere videre prosess med å få på plass en ny energiløsning.

Energiplan Longyearbyen er gjennomført av LL som har ansvar for Longyearbyens energi-forsyning, og for omstilling til fornybar energi, innenfor gjeldende og kommende lovverk.

Energiplanen som nå er utarbeidet av administrasjonen viser energisystemer som kan etableres for å gjennomføre energiomstillingen i Longyearbyen. Energiplanen er en strategisk plan som anbefaler noen teknologiske løsninger som er vurdert å best oppfylle kravene til sikkerhet, fleksibilitet, kostnadseffektivitet og fornybar energi. Energiplanen peker på teknologier som bør og kan fases inn raskt og teknologier med større potensial, men med behov for ytterligere avklaringer, utredninger og målinger.

Vurderingene er basert på egne og næringslivsaktørers kompetanse om energisystem og teknologi, møter med store forbrukere i Longyearbyen samt tidligere utredninger. Som støtte til vurderingene har vi anvendt en simuleringsmodell som gir en økonomisk optimalisert sammensetning av energisystemet for å dekke energibehovet i Longyearbyen basert på forutsetningene om reduksjon i klimautslipp og en robust og kostnadseffektiv forsyning.

Energiplan Longyearbyen er strategisk, trekker opp umiddelbare tiltak og tiltak som bør utredes videre.