Longyearbyen Lokalstyre (LL) fikk i oppgave å utrede alternativ lokalisering Kunst- og håndverksenteret da det ble besluttet å legge ned Galleri Svalbard i nåværende lokaler.  Nye lokaler for Galleri Svalbard har ikke plass til denne virksomheten.   LL har pr nå heller ingen andre gode alternativer for lokalisering.

Istedenfor en flytting også av senteret, som har vært luftet tidligere, ser man nå på muligheten for at KH-senteret kan drives videre av uavhengige. Oppvekst og Kulturutvalget ber LL se på muligheten for dette. 

LL vil derfor sondere interessen for aktører utenfor LL å drive senteret videre i en tidsbegrenset periode på noen vilkår

  • Det er bare aktiviteter til kunst og håndtverksvirksomhet som kan drives i lokalene.
  • Avtalen vil være tidsbegrenset til 3 år
  • Driften skal ikke medføre vesentlige kostnader for LL
  • Avtaler med eksisterende leietagere forutsettes forlenget på nåværende vilkår.
  • Leietaker må dekke kostnadene til grunnleggende drift som strøm, fjernvarme etc.
  • Det utføres kun mindre og helt nødvendig vedlikehold på bygningene.
  • Leietager kan under visse forutsetninger disponere gallerilokalene og kunstnerhyblene.

 

Interesserte kan melde sin interesse til postmottak@lokalstyre.no innen 6 mai.  LL vil innlede dialog med interesserte.