Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Logo for lokalstyrevalget 2015

Frist for innlevering av listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslag til lokalstyrevalget 2015 er fredag 15. mai kl. 12.00.

Partier og grupper som ønsker å stille liste ved lokalstyrevalget i 2015, må sørge for at listeforslaget er kommet fram til Longyearbyen lokalstyre innen kl. 12.00 den 15. mai 2015. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Listeforslaget kan leveres på Infotorget i Næringsbygget, eller sendes til: Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen.

For nærmere opplysninger om kravene til valglister og vedlegg, se informasjonen under eller ta kontakt med Longyearbyen lokalstyre.

Mal for listeforslag og påkrevde vedlegg ligger under "Relaterte filer" i menyen på høyre side.

Valgstyret

----------------------------------------------
 

Krav til listeforslag ved lokalstyrevalget i Longyearbyen 2015


Partier og grupper som ønsker å stille liste ved lokalstyrevalget i 2015, må sørge for at listeforslaget er kommet fram til Longyearbyen lokalstyre innen kl. 12.00 den 15. mai 2015. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Listeforslaget må oppfylle flg. vilkår:

 • Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av et registrert politisk parti, skal overskriften være enslydende med partiets registrerte navn (ikke navnet på lokallaget).

 • Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med minimum 7 og inntil 21 kandidater.

 • Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres.

 • Inntil 4 av de øverste kandidatene kan gis et stemmetillegg. Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.

 • Listeforslaget må være underskrevet av et visst antall personer. Underskriverne må ha stemmerett ved valget. For følgende partier er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to av styremedlemmene for partiets lokalavdeling:

  • Arbeiderpartiet
  • Demokratene
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Kystpartiet
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Partiet De Kristne
  • Pensjonistpartiet
  • Piratpartiet
  • Rødt
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

Øvrige listeforslag må være underskrevet av minimum 32 personer med stemmerett til Longyearbyen lokalstyre (minst 2 prosent av antall stemmeberettigede ved forrige lokalstyrevalg).

 • Det må oppgis navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.
   
 • Det bør også angis navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget tilbake.
   

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

 • Dersom en kandidat ikke er innført i befolkningsregisteret som bosatt i Longyearbyen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.

 • Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når lokalstyret trer i funksjon.

 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget (Vedlegg 1).

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato (Vedlegg 2).
   

Nedsatt stemmerettsalder til 16 år

Vil også gjøre oppmerksom på at det ved årets lokalstyrevalg blir gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Forsøket gjelder imidlertid bare nedsatt stemmerettsalder og ikke valgbarhetsalder. Dette betyr at personer som er født i 1998 og 1999 har stemmerett, men de kan ikke settes opp på et listeforslag. Når det gjelder valgbarhet så er altså kravet fortsatt at kandidatene må fylle 18 år innen utgangen av valgåret.