Teknisk utvalg vedtok i sak 27/19 at det nedlegges bygge- og deleforbud, i samsvar med §54 i svalbardmiljøloven, innenfor del av delplanområde Lia og Vannledningsdalen. Forbudet gjelder med visse unntak og for del av boligområdet B5 og del av veiområde (V) innenfor delplanen, som vist i kartutsnitt. Forbudet varer frem til 11. juni 2020/ til delplan er vedtatt.

For mer informasjon se vedlagt sakfremlegg og vedtak.

Kart bygge og deleforbud.jpg

 

Sak 27-19 Gjeninnføring av bygge-og deleforbud innenfor delplan D39 Lia og Vannledningsdalen.pdf