Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høring - Planprogram delplan for aktivitetstraseer i Adventdalen

I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 varsler LPO arkitekter om høring av planprogram og oppstart av delplanarbeid for aktivitetstraseer i Adventdalen.

Formål med planarbeidet er å tilrettelegge for ikke-motoriserte former for friluftsliv i de bynære områdene. Planen skal gi føringer for plassering, utforming og detaljering slik at aktivitetstraseene kan anlegges og brukes på en hensynsfull måte så naturverdier og kulturminneverdier vernes og vises frem. Forslagstiller er Visit Svalbard.
Planprogrammet gjør rede for formålet med plan-arbeidet, hvilke fagutredninger som skal gjennom­føres, planprosessen med frister og deltakere og opplegg for medvirkning.

Varslings-/høringsdokumenter ligger under relaterte filer.

Frist for uttalelse
Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet og forslag til planprogram rettes til plankonsulent LPO arkitekter på nord@lpo.no.
Frist for uttalelse til planprogram og varslet planoppstart er 16.10.2017.