Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Samskibnaden

Høring - Planprogram delplan for Elvesletta felt B/F/N5

I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 varsler AT Plan & Arkitektur om høring av planprogram og oppstart av delplan D41 for felt B/F/N5 i gjeldende arealplan for Longyearbyen 2016-2026.

Det varsles samtidig om oppstart av utbyggingsavtale og om samordnet felles delplan og byggesak.

Planområdet er ca 21 daa og ligger langs vest­siden av vei 500 vis a vis Kulturhuset/Nærings­bygget.

Forslagstiller og tiltakshaver er Norges arktisk studentsamskipnad.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av eiendommene til studentboliger, eventuelt sesongbasert hotelldrift samt forretnings- og næringsformål. Det planlegges inntil 300 nye studentboliger med tilhørende utearealer og parkeringsanlegg.

Planprogrammet som ligger til høring gjør rede for formålet med planarbeidet, hvilke fagutredninger som skal gjennom­føres, planprosessen med frister og deltakere og opplegg for medvirkning.

Varslings-/høringsdokumenter ligger under relaterte filer.

Frist for uttalelse
Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet og forslag til planprogram rettes til plankonsulent AT plan & arkitektur på cfk@atpa.no
Frist for uttalelse er 20.10.2017.