Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring og finansiering av ny offentlig vannledning til feltet.
Longyearbyen lokalstyre har forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale med  Norges arktiske studentsamskipnad og Svalbard utbygging AS.

Dette varselet er i henhold til byggeforskriften for Longyearbyen § 2, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Skriftlige innspill til forslag til utbyggingsavtalen sendes til postmottak@lokalstyre.no

Høringsfrist er 7. juni 2020.

Vedlegg: