Fritidsbolig

Informasjon om søknadsplikt for på hytteeiendommer  

 
Longyearbyen lokalstyre mottar med jevne mellomrom henvendelser om tiltak på hytteeiendommer. Fra tid til annen blir vi oppmerksom på tiltak som er utført uten at tillatelse foreligger. Å følge opp disse tiltakene er ressurskrevende for både for tiltakshaver og oss. Noen ganger beror dette på manglende kunnskap om hvilke regler som gjelder. I verste fall kan det ende med pålegg om endring eller riving, forelegg eller tvangsmulkt. Longyearbyen lokalstyre håper med denne informasjonen å legge til rette for at du som hytteeier følger riktig framgangsmåte når du skal i gang med et tiltak i tilknytning til din hytteeiendom.
 
Svalbardmiljøloven ble iverksatt 1. juli 2002. I følge Svalbardmiljøloven § 58 er all virksomhet meldepliktig. Det betyr at det skal sendes inn en skriftlig melding med beskrivelse av tiltaket til den planansvarlige – som innenfor Longyearbyen arealplanområde er Longyearbyen lokalstyre – før tiltaket igangsettes. Meldingen skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vise om virksomheten er i samsvar med plan. 
 
Byggeforskrift for Longyearbyen 2012 (bfL) ble endret og iverksatt 1. januar 2012. BfL skal sikre at bygge- og anleggsvirksomhet utøves i overensstemmelse med intensjonene i plan- og bygningsloven, og sikre forsvarlig offentlig saksbehandling.
Bestemmelser i plan- og bygningsloven om saksbehandling, ansvar og kontroll, herunder § 20-1 tiltak som krever søknad og tillatelse og § 20-2 tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forstås av tiltakshaver, gjelder – også for hytter. Det betyr at det for de fleste tiltak og virksomheter listet opp i avsnittet over også må søkes om tillatelse til tiltak i hht bfL.
 
Terrenginngrep, anlegging av vei og parkeringsplass, legging av strømkabel, bygging av terrasse, pæling, bruksendring, plassering av uthus og brakker, fasadeendring samt alle former for byggearbeider er eksempler på tiltak og virksomheter som krever skriftlig melding (Svalbardmiljøloven) og/eller søknad om tillatelse til tiltak (byggeforskriften).
 
For de 5 hytteområder – Bjørndalen, Vestpynten, Todalen, Foxdalen og Vindodden, ble det vedtatt en egen delpan til arealplan i mars 2004. Delplanen har bestemmelser knyttet til arealbruk, utforming av bebyggelse med tilhørende anlegg og utforming av biloppstillingsplasser. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer for hvert enkelt område. Hvilke bestemmelser som gjelder der du har hytte, kan du få ved å henvende deg til Infotorget på Næringsbygget.
 
Ønsker du mere informasjon om byggesaksbehandling, kan du gå inn på hjemmesidene på internett: www.lokalstyre.no. Du kan også få informasjon ved å henvende deg til Infotorget på Næringsbygget i Longyearbyen.
 
Dersom du går med planer om å sette i gang tiltak på hytteeiendommen din, vil vi anbefale at du tar kontakt med Longyearbyen lokalstyre v/byggesaksbehandler så tidlig som mulig. Der kan du få råd og veiledning om selve tiltaket og søknadsprosedyrer.
 
 
Tips en venn Skriv ut