Terje Risberg

Galleri Svalbard er svært glade for å kunne tilby trykk av Terje Risberg, en kunstner som blant annet er representert ved Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Norsk Kulturråd. Risberg har deltatt på en imponerende rekke kollektivutstillinger over hele verden, og har holdt separatutstillinger i flere land - også på Galleri Svalbard.

Terje Risberg er utdannet fra Kunstakademiet og Håndverks- og industriskolen i Oslo. Risberg arbeider med dyptrykk, som er en tidkrevende og helt manuell måte å lage grafiske blad på. Ved dyptrykk er fargepigmentene presset dypt ned i papiret. Hvert eksemplar trykkes for seg ved bruk av opptil forskjellige trykkplater – dette gjør alle trykkene i opplaget helt unike.

Risbergs arbeider har mange lag – og mange ulike fortolkningsmuligheter. Det kanskje mest fremtredende ved bildene hans er følelsen betrakteren opplever i møte med Risbergs kunst. Motivene er på en måte enkle og tidløse naturbilder, i den betydning at de ofte er blottet for menneskelig nærvær og menneskelige spor. Følelsen de gir oss er derimot langt mer kompleks. Stillstand eller uro? Har stormen akkurat stilnet, eller er uværet i ferd med å melde sin ankomst? Er det lysets ankomst eller de siste øyeblikk før solen forsvinner bak horisonten vi ser? Dette oppleves kanskje enda sterkere for de som har overvintret på Svalbard en gang i sitt liv – er vi på vei inn i mørketiden, eller er det de første livgivende og etterlengtede solstrålene i begynnelsen av februar vi ser? Det er disse kontrastene som gir Risbergs stillestående motiver livskraft. Fargebruken og den symbolikk som ligger i fargene underbygger tematikken. Det blå er til stede som en melankolsk og ettertenksom farge. Det inderlige grønne er som et spørsmål eller en påminnelse om hva som venter oss i den mørke årstiden, noe lummert, lukket – kanskje skremmende for noen - men også noe kjent og godmodig. Det ble en gang skrevet om Terje Risbergs kunst at det er et  ”erindringens slør” som ligger mellom landskapet og betrakteren.

www.risberg.no

~

Galleri Svalbard is very glad to present prints by Terje Risberg, an artist who exhibits his works also at by theNasjonalgalleriet, the Riksgalleriet and the Norsk Kulturråd. Risberg took part in an incredible number of group exhibitions worldwide, and has held solo exhibitions in several countries, also at Gallery Svalbard.

Terje Risberg graduated from the Kunstakademiet og Håndverks- og industriskolen in Oslo. Risberg works with ‘intaglio’ printing, which is a time consuming and manual way to make prints. By ‘intaglio’ printing colour pigments are pushed deep into the paper. Each copy is printed separately using up different printing plates.This makes all prints in circulation unique.

Risberg’s work has many layers - and many different ways of interpretation. Perhaps the most prominent by his pictures is the feeling that the viewer experiences when meeting Risberg`s artwork. The motifs are in way simple and timeless images of nature, in the sense that they are often without the human presence and human tracks. The feeling that they give us, however, is far more complex. Standstill or agitation? Has the storm just subsided, or is the storm about to come? Is it the light arrived or the last moments before the sun disappears behind the horizon?  This perceptions are even stronger for those who have wintered in Svalbard once in their lives - we are heading into winter darkness, or is it the first life-giving and awaited ray of light in early February that we see? These contrasts give Risberg’s static subjects a strong vitality. The use of colour and the symbolism that lies in the colours is an underpinning theme. The blue is present as a melancholic and meditative colour. The fervent green is that a question or a reminder of what awaits us in the dark season, something sultry, closed - perhaps intimidating for some - but also something familiar and agreeable.

Once someone has written that Terje Risberg’s art is a "remembrance veil" which lies between the landscape and the viewer.

www.risberg.no

 

Risberg_webiste1

Terje Risberg, NATURLIG LYS IV, polymer etsing, 53x22cm, Courtesy Galleri Svalbard

Risberg_webiste2

Terje Risberg, PORTRETT C, polymer etsing, 45x30cm, Courtesy galleri Svalbard

Risberg_webiste3

Terje Risberg, UDISME III D, polymer etsing, 45x30cm, Courtesy Galleri Svalbard

Risberg_webiste4

Terje Risberg, UDISME IV B, polymer etsing, 45x30cm, Curtesy Galleri Svalbard

Risberg_webiste5

Terje Risberg, UDISME V, polymer etsing, 45x30cm, Courtesy Galleri Svalbard

Risberg_webiste6

Terje Risberg, ØY B, polymer etsing, 45x30cm, Courtesy Galleri Svalbard

Tips en venn Skriv ut
Publisert 03. mai 2012 av Jan Martin Berg | Oppdatert 07. april 2017