Longyearbyen skole
Skolen
syk elev - tegnet bilde

Innføring av fraværsgrense på videregående skole fra august 2016 - informasjon til elever og foresatte

Ifølge Utdanningsdirektoratet er hensikten med dette å motivere elevene til jevn innsats og forhindre skulk. Det er viktig at elever og foresatte til Vg-elever setter seg inn i de nye reglene.

Hvis en elev er borte mer enn 10 % (skjønn kan i noen tilfeller benyttes for fravær inntil 15 %) av timene i et fag, skal eleven i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Dersom eleven kan dokumentere at fraværet skyldes: helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt møte eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå innenfor idrett og kultur kan eleven likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter. Lege-/tannlegetime og time hos BUP e.l. telles som helsegrunn. Hvis eleven ikke er til stede i en time pga godkjent elevrådsarbeid, rådgivning på skolen, møte med PPT eller organisert studiearbeid avtalt med faglærer i forkant er dette ikke å anse som fravær. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær. Alt fravær skal telles i klokketimer. Fraværet beregnes ut fra årstimetallet for faget. Et fravær kan ikke tas igjen på et senere tidspunkt.

Vi minner om at det i henhold til skolens ordensreglement føres fravær for økta dersom eleven kommer mer enn 15 minutter etter økta startet.

Dokumentasjon

Det er ikke et krav å dokumentere fravær før grensen på 10 % er overskredet, men eleven kan likevel velge å legge fram dokumentasjon før grensen er nådd. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som f eks helsesøster, fysioterapeut eller psykolog (herunder BUP). Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig og lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon som f eks erklæring fra sakkyndig som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom. Det er rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for annen type dokumentasjon. Dette betyr at det ikke er et absolutt krav om legeerklæring som dokumentasjon for fraværsgrensen, i motsetning til for føring av fravær vitnemål/kompetansebevis.

For velferdsgrunner som f eks begravelser, kan normalt erklæring fra foreldre eller myndige elever benyttes.

Beregning av fravær ved skoleturer og alternative skoledager

Fravær telles som i en normaltimeplan ved alternative dager, turer o.l.

Mer informasjon: http://www.udir.no/ny-forside/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

Spørsmål? Ta kontakt med Anne-Line Pedersen, epost: anped@lokalstyre.no

 

Tips en venn Skriv ut