Møtereferat FAU - 30.01.17 Korrigert versjon

 

Møtereferat

Møte: FAU Longyearbyen skole

Dato: Mandag 30.01 kl. 18.30 – 20:30

Sted: Lærerrommet Longyearbyen Skole

Tilstede: Hege Moen Leithe(1. trinn), Jens Abild(2. trinn), Liv Mari Schei(3. trinn), KristineMyrbostad(4. trinn), Trude Holmsen(5.trinn), Emma Johansson‐Karlsson (6. trinn), Trin Fjerdingøy(7. trinn), Tove Gabrielsen(8. trinn), Anne Lise Alexandersen (9. trinn), SivSødal(rektor)

Forfall/ikke møtt: Håvard Hagen (10. trinn)

Saker:

1) Møtereferat fra forrige møte ble godkjent.

2) Innkommende saker:

Skal SFO stenge samtidig som skolen i forbindelse med juleferie?FAU v/ Jens Abild lager et innspill til skole administrasjonen vedrørende et utvidet SFO tilbudi forbindelse med ferier (høst‐, vinter‐ og juleferie) og planleggingsdager. For å kartleggebrukerbehov lager Rektor og SFO leder brukerundersøkelse ang. åpningstider SFO. Skolen tar deretter saken opp med Longyearbyen Lokalstyre.

Kan klassene bruke FAU sitt org.nr: ved søknader?

Alle foreldre initierte søknader fra Longyearbyen skole bør være i regi av FAU v/ aktuelt klassetrinn. Og da kan organisasjonsnr. med fordel oppgis.

3) Skolemat

Andre Jenssen ga en kort orientering om status, prosjektet er i rute med en planlagt oppstart i midten av februar. FAU har fått midler fra Svalbard Miljøvernfond, Gjensidige Stiftelsen og sponsorer på ca. Kr. 200 000,‐. Det er videre planlagt foreldrebetaling, prosjektet varer sålenge det er penger. Informasjon om prosjektet og betaling vil bli sendt ut til aktuelle klasser i nær fremtid.

4) Eventuelt

‐ Rektor orienterte om elevundersøkelsen og resultater. Det er ingen urovekkende resultater, men det er viktig at det jobbes videre med funnene. Hvert trinn må se på

forbedringspunkter og plukke ut 2 punkter det skal jobbes med. På landsbasis er elevundersøkelsen pålagt for 7. trinn og 10.trinn. Longyearbyen skole

gjennomført undersøkelsen fra 5. trinn – VGS.

‐ Mulighet for søknad om midler gjennom Sparebank 1 Fond og Sparebankstiftelsen.FAU oppfordrer alle trinn til å se på muligheter for å søke midler, les mer om

formålsparagrafer her: http://snnsamfunn.no/ og http://snnstiftelsene.no/sparebankstiftelsen

‐ SFO pris for 80% plass. Det ble tatt opp at det ikke er prismoderasjon ved redusert plass i 80%. Spørsmål rundt dette tas opp sammen med saken over vedrørende åpningstider.

5) Ingeborg og Amund fra Enhet barn og unge stiller opp for info og samarbeidsmøte.

‐ Ingeborg og Amund orienterte om sitt arbeid på klubben, UHU, arrangementer og forebyggende Forum. Den uttrykker et stekt ønske om samarbeid med foreldregruppen, de

ønsker innspill på nye arrangement, og på de arrangementene de gjennomfører som f.eks. LAN. Alle innspill ønskes, er det ok med «døgning», aldersgrenser etc. De er avhengig av samarbeid med foreldregruppen for å kunne gjennomføre arrangementer siden de kun er 2 ansatte.

‐Forebyggende Forum arrangerer årlig foreldre foredrag, temaet Psykisk Helse ble foreslått fra Ingeborg. Dette et tema vi ikke har hatt ved Longyearbyen skole, og for øvrig svært aktuelt. Det jobbes videre med mulige foredrag innenfor temaet.

‐Hvordan kan vi gjøre Natteravn ordningen mer «attraktiv», få flere med, innspill ønskes. Det er «bemanning» fram til skoleslutt dette skoleåret. Ingeborg skal sammen med Linn Grønseth lage et infoskriv med tanke på oppstart til høsten.

 

Trine Fjerdingøy 06.02.2017

Tips en venn Skriv ut