Forutsigbarhetsvedtak - utbyggingsavtaler i Longyearbyen planområde

I Byggeforskrift (2016) for Longyearbyen (BfL) ble reglene for utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 17 tatt inn som gjeldende for Longyearbyen planområde, jf. BfL § 2. Longyearbyen lokalstyre fikk vedtatt et forutsigbarhetsvedtak som gjelder for hele planområdet i lokalstyremøte 26.6.2017. Saksfremlegg og vedlegg ligger under relaterte filer. 


En utbyggingsavtale er en avtale mellom lokalstyret som planmyndighet og grunneier eller utbygger om utbyggingen av et område, og kan være et godt virkemiddel for å sikre gjennomføring av planen.


Avtalen kan gjelde utbygging av teknisk infrastruktur og grøntområder, boligpolitiske tiltak med mer. Det er to viktige forutsetninger som må være på plass før lokalstyret kan inngå en bindende utbyggingsavtale:
- det må være vedtatt en arealplan for området
- det må foreligge et forutsigbarhetsvedtak før LL kan starte forhandlingene om en utbyggingsavtale


Forutsigbarhetsvedtaket skal gi utbygger informasjon om LLs overordnede forutsetninger for å inngå utbyggingsavtaler, slik at utbyggers forventninger skal kunne være realistiske. Formålet er å skape økt forutsigbarhet så tidlig som mulig for utbyggere og grunneiere om hvilke forutsetninger og rammer LL vil legge til grunn i en forhandlingsprosess.


Plan- og bygningsloven stiller omfattende krav til medvirkning og åpenhet i prosessene både i forkant av et forutsigbarhetsvedtak, og til utarbeidelsen av en utbyggingsavtale.
Den sentrale bestemmelsen om forutsigbarhetsvedtaket er pbl. § 17-2 som lyder slik:

§ 17-2.Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler
Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak fattet av kommunestyret selv som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen.
Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.

Forutsigbarhetsvedtaket ble vedtatt av lokalstyret i møte 26.6.2017. Under relaterte filer finner du saksfremlegg, forutsigbarhetsvedtaket og vedlegg.

Tips en venn Skriv ut