Kjære fastboende,

Vi formidler denne informasjonen på vegne av Longyearbyen Sykehus:

Dersom du ikke er i karantene:

  • Hold deg oppdatert og følg de nasjonale rådene om håndhygiene, god avstand etc.
  • Det ok å dra ut på tur, men ikke oppsøke steder der mange/flere mennesker samles nært. Når du drar på tur unngå nærkontakt med andre mennesker.
  • Følge spisestedenes og de lokale butikkens retningslinjer for å forebygge smitte.
  • Mange av de planlagte konsultasjoner hos lege, tannlege og fysioterapeut vil bli utsatt. Hvis du ikke blir kontaktet av sykehuset gjennomføres din time som planlagt. Pasienter med behov for øyeblikkelig legehjelp vil få dette. Ta kontakt med sykehuset så vil legen gjøre en vurdering på om du må vente eller få time umiddelbart. Kontakt sykehuset på telefon.

Dear resident,

We provide this information on behalf of Longyearbyen Hospital:

If you are not in quarantine:

  • Keep up to date and follow the national advice on hand hygiene, good distance etc.
  • It is ok to go on a trip, but do not seek out places where many / more people gather closely. When traveling, avoid close contact with other people.
  • Follow the restaurants/cafes and local stores’ guidelines to prevent infection.
  • Many of the planned consultations with a doctor, dentist and physiotherapist will be postponed. If you have not been contacted by the hospital, your appointment will be completed as planned. Patients in need of immediate medical attention will receive this. Contact the hospital and your doctor will assess whether you need to wait or get an appointment immediately. Contact the hospital by phone.

Skjermbilde.jpg