Fram til 19 mars er det slik at det nasjonalt er tatt korona test av 1 nordmann per 150 nordmenn. Det er tatt omtrent like mange tester per innbygger i Longyearbyen, og så langt er alle testene tatt her negative. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar. Myndighetene sier at Norge er et av de landene i verden som tar flest prøver per innbygger.

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Hvem bør testes? Her følger Longyearbyen sykehus nasjonale råd som oppdateres fortløpende fra Folkehelseinstituttet.

Disse gruppene prioriteres for testing

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

  • Har behov for innleggelse. 
  • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
  • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19).

Hvem bør ikke prioriteres for testing?

  • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
  • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert om noen er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Smittevernlegen mener at tiltaket om å begrense trafikken med reisende til og fra Svalbard er det viktigste tiltaket så langt.

MVH Knut Selmer, Smittevernoverlege, Longyearbyen Sykehus

****************************************************************************************************************************************

Until March 19, there has been national corona test of 1 Norwegian per 150 Norwegians. Approximately the same number of tests per inhabitant in Longyearbyen has been taken, and so far all tests taken here are negative. Among those tested in Norway so far, 95 percent have received negative test answers. The authorities say that Norway is one of the countries in the world that takes the most samples per capita.

To ensure that health resources and test capacity are used to the best possible extent, it is necessary to emphasize that people without symptoms should not be tested.

Who should be tested? Here follows Longyearbyen Hospital's national advises, which is updated continuously from the Institute of Public Health.

These groups are prioritized for testing:

Those who have acute respiratory tract infection with fever, cough or shortness of breath and who at the same time:

• Needs admission into hospital.

• Employed in the health service with patient-related work. This group can be considered for testing even for milder acute respiratory symptoms that have lasted over 2 days (while staying at home).

• Is over 65 years old and has underlying chronic disease (such as cardiovascular disease, diabetes, chronic lung disease, cancer, and high blood pressure).

• Have been in close contact with a person who has confirmed coronavirus disease (covid-19).

Who should not be given priority for testing?
• People without symptoms should NOT be tested for covid-19.

• People with mild acute respiratory tract infection are usually not offered tests, even after travel. They should stay home for a day after symptoms have disappeared. For example, minor acute respiratory tract infection may be a cold or a sore throat.

Have a cold?
Everyone with symptoms of respiratory infection should stay at home. There is no capacity to test this entire group, and most people do not have covid 19.

- Because we cannot know for sure if someone is infected, we recommend that everyone stay at home for one day after symptoms have disappeared. The infection control doctor believes that the measure to limit the traffic of travellers to and from Svalbard is the most important measure so far.

 Best regards,  Knut Selmer, Chief infection protection doctor, Longyearbyen Hospital