På bakgrunn av mange spørsmål om reiser til Svalbard og stadig endrede retningslinjer fra norske myndigheter, samt de lokale karantene bestemmelsene, bes hver enkelt gjør seg kjent med gjeldende regelverk og tar sine beslutninger i tråd med dette. Se forskrift angående karantenebestemmelser. Norske helsemyndigheter oppfordrer folk til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer folk til å følge helsemyndighetenes råd om coronasmitte.

Det er de til enhver tid gjeldende karantenebestemmelsene som avgjør om du kan reise til Svalbard eller ikke. Disse kan endre seg på kort varsel. 

Helsedirektoratet oppfordrer generelt til å unngå fritidsreiser og reiser som ikke er strengt nødvendige. Destinasjonsselskapet Visit Svalbard ber også besøkende om sterkt å overveie å ikke reise til Svalbard nå, og heller planlegge reisen til Svalbard senere i 2020. 

Les mere her:

Hastevedtak om utvidet karantenebestemmelse for tilreisende fra fastlandet 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-287?q=karantene

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.visitsvalbard.com/informasjon-for-besokende/visit-svalbard-oppfordrer-hindre-spredning-koronasmitte

Sysselmannen vil be om at man også på Svalbard tar hensyn til rådene gitt fra Hovedredningssentralen at man ikke tar turer som har risiko for å utløse redningsaksjoner.

Dette for å avgrense belastningen på redningsressursene, men også at ulykker vil føre til et ekstra press på sykehuset og den begrensede kapasiteten der. Dette gjelder ikke bare lokalt, men også med tanke på situasjonen på fastlandet når det gjelder helsetjenester.

Ved en eventuell smittesituasjon i felt, så vil det vurderes andre metoder for uthenting enn helikopter dersom det er mulig.

Spørsmål knyttet til reiseforsikring og refusjoner må rettes direkte til forsikringsselskap og turoperatør.

Følg råd, vis hensyn, minske smittespredning og delta på dugnaden.

***************************************************************************************************************************************************

On the basis of many questions about travel to Svalbard and constantly changing guidelines from the Norwegian authorities, as well as the local quarantine regulations, each is asked to familiarize him-/herself with the current regulations and make decisions in line with this. See regulations regarding quarantine regulations. Norwegian health authorities encourage people to avoid leisure travel. We encourage people to follow the health authorities' advice on coronary infection.

It is the quarantine regulations in force at any time that determine whether or not you can travel to Svalbard. These may change at short notice.

The Directorate of Health generally encourages avoiding leisure travel and travel that is not strictly necessary. The destination company Visit Svalbard also asks visitors to strongly consider not going to Svalbard now, and rather to plan their trip to Svalbard later in 2020.

Read more here:

Urgent decision on extended quarantine provision for mainland travellers

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-287?q=karantene

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/  

https://en.visitsvalbard.com/visitor-information/visit-svalbard-refrain-from-travelling-covid-19

The Governor will request that people in Svalbard also take into account the advice given by the Joint Rescue Coordination Centres that you do not take trips that are at risk of triggering rescue operations.

This is to limit the burden on the rescue resources, but also that accidents will lead to extra pressure on the hospital and the limited capacity there. This applies not only locally, but also in view of the situation on the mainland when it comes to health services.

In the event of a contagious situation in the field, other methods of rescue than helicopter will be considered, if possible.

Questions related to travel insurance and reimbursements must be addressed directly to the insurance company and tour operator.

Follow advice, show consideration, reduce the spread of infection and participate in the voluntary effort.