Informasjon

Tidsbegrenset tilskudd til reise til hjemland for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen og deres familie

I forbindelse med Covid-19 ble mange arbeidstakere permitterte i Longyearbyen. Pandemien pågår fortsatt og det er fremdeles arbeidstakere som ikke er tilbake i arbeid. Med bakgrunn i kunnskapen om det lokale næringslivets sesongvariasjoner, anser vi at permitterte som ikke har kommet i jobb i høst trolig ikke vil kunne komme i jobb i løpet av året. Longyearbyen lokalstyre har fått oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å forvalte "Tilskudd til hjemreise for permitterte utenlandske arbeidstakere".

Ordningen er tidsbegrenset og skal gi støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere og deres familier som bor i Longyearbyen, og som nå ikke er i stand til å forsørge seg økonomisk. Tilskuddsordningen skal dekke kjøp av flybilletter og eventuelle utgifter til å skaffe nødvendige reisedokumenter. Flybilletter bestilles og betales av myndighetene ved Sysselmannen på Svalbard. Tilskuddsordningen er tidsbegrenset, tilskudd til reise gis kun fram til 15.november 2020.

Hvem som kan få tilskudd
Tilskudd kan etter søknad gis til arbeidstaker som
a) er permittert fra arbeidsforhold i Longyearbyen planområde
b) er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard med bostedsadresse i Longyearbyen planområde
c) har blitt ilagt svalbardskatt i 2020 gjennom arbeidsforhold hos nåværende arbeidsgiver
d) oppholder seg i Longyearbyen planområde
 
Søker som oppfyller kravene i første ledd, kan også få tilskudd til reise for barn og samboer/ektefelle/partner som oppfyller kravene i første ledd bokstav b og d.
I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til personer som ikke oppfyller kravene i første ledd.

 

Det gis ikke tilskudd til personer som
a) det er grunn til å anta at har kommet til Svalbard med formål om å få tilskudd
b) det er grunn til å anta at har latt seg permittere med formål om å få tilskudd
 c) det er grunn til å anta at snarlig vil returnere til Svalbard selv om han eller hun ikke vil komme i ordinært arbeid
 d) har samboer, ektefelle, partner eller barn under 18 år som blir igjen i Longyearbyen, eller som
 e) basert på husholdets samlede økonomi kan forsørge seg selv eller få finansiert reise til hjemlandet.

Det gis heller ikke tilskudd til personer som er etterlyst, mistenkt, siktet eller tiltalt for et straffbart forhold, og det ikke er ønskelig at personen forlater landet. Ansvarlig påtalemyndighet avgjør om en straffesak er til hinder for å gi tilskudd.

Videre forutsettes det at samboer, ektefelle, partner eller barn under 18 år ikke blir igjen i Longyearbyen.

Mottakere av reisetilskuddet vil stå fritt til å returnere til Svalbard på eventuelt senere tidspunkt.
 

Elektronisk søknadsskjema