Lokalstyreleder Arild Olsen og Kjersti Olsen Ingerø, teknisk sjef i Longyearbyen lokalstyre, skal stå for omvisningen.

- På Hotellneset skal ministeren få innblikk i hvordan Longyearbyen tilrettelegger for nullutslippssamfunnet med den nye miljøstasjonen. Longyearbyen lokalstyre investerer nå 170 millioner kroner i et topp moderne anlegg. Miljøstasjonen er unik i Norge og et av flere viktige steg lokalsamfunnet nå tar for å minimere klima- og miljøkonsekvensene for Svalbard, sier Arild Olsen, lokalstyreleder i Longyearbyen lokalstyre.

Miljøstasjonen skal håndtere både husholdnings- og næringsavfall og ministeren kommer til å bli orientert om hvordan Longyearbyen nå tilrettelegger for økt material- og energigjenvinning, økt sortering og riktig håndtering av farlig avfall. Håndtering av strandsøppel og avfall fra andre bosetninger på øya blir også tema.

- Det er selvsagt svært positivt at ministeren ønsker mer kunnskap om hvordan Longyearbyen lokalstyre arbeider med å bli et fullverdig nullutslippssamfunn og han skal få en god innføring i effektene vi nå oppnår med den nye miljøstasjonen. Vi skal også snakke om hvordan vi som lokalstyre skal tilrettelegge for økt gjenbruk. Folk i Longyearbyen er flinke på gjenbruk og sirkulærøkonomien i samfunnet er et av flere moment vi ønsker å orientere om, sier teknisk sjef Kjersti Olsen Ingerø.

Den nye miljøstasjonen blir tilpasset fremtidens miljøvennlige løsninger for avfallshåndtering og den skal erstatte dagens avfallsanlegg som har for liten kapasitet og ikke tilfredsstiller kommende krav.

På grunn av vårt arktiske klima og mye vær og vind bygges miljøstasjonen som et lukket innendørsanlegg. Det finnes ikke maken til dette i Norge, sier Olsen Ingerø.

Etter besøket på Miljøstasjonen skal Klima- og miljøministeren møte lokalpolitikere og representanter fra næringslivet.

-Det er viktig for oss at Klima- og miljøministeren har tilstrekkelig kunnskap om Longyearbyens muligheter og begrensinger. Det er derfor selvsagt at vi diskuterer høringen for miljøregelverket, samtidig som vi viser de viktige stegene vi nå tar på vei mot nullutslippssamfunnet både med miljøstasjonen, energiplanen og plan for logistikk og transport. Vi kommer også til å nevne fremtidige utfordringer knyttet til nytt deponi og kostnader knyttet til dette, sier Arild Olsen.

Klima- og miljødepartement ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Departementet er blant annet etatsstyrer for Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, Senter for marin forsøpling og Svalbard miljøvernfond.