Teknisk utvalg vedtok i sak 18/15 at det nedlegges bygge- og deleforbud, i samsvar med § 54 i svalbardmiljøloven, innenfor del av delplanområde Lia og Vannledningsdalen. Forbudet gjelder med visse unntak og for del av boligområdet B5 og del av veiområde (V) innenfor delplanen, som vist på kartutsnitt. Forbudet varer fram til 20. februar 2019/til delplan er vedtatt.