Lars Erik Karlsen (Svolvær) er utdannet fra Statens håndverks- og industriskole (1969-1973). Han har holdt en rekke separatutstillinger, og deltatt på flere kollektivutstillinger, både i Norge og utlandet. Karlsen har hatt en lang karriere, og arbeider både med utsmykninger og som kunstnerisk konsulent. Blant utsmykningene er det verdt å nevne hurtigruteskipet MS Fram og Norsk Hydro i Harstad. Han er innkjøpt av blant andre Norsk Kulturråd, Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, Festspillene i Nord-Norge, Kunst på arbeidsplassen og Troms fylkeskommune.

Lars Erik trives best i atelieret, eller om bord i seilbåten. I 2001 gikk turen til Svalbard, om bord i båten Sula Bassana, og denne turen – via Bjørnøya, Longyearbyen, gjennom det grunne Forlandssundet og helt til 80 grader nord – har resultert i en rekke bilder fra Svalbard.

Lars Erik Karlsen arbeider med tresnitt, en teknikk med lange tradisjoner. Tresnittet la grunnlaget for Europas første ”massekommunikasjon”. Arbeidene hans er figurative, og forestiller ofte nordnorske landskap eller sjøfugler, som for eksempel lundefuglen, men motivene er bygget opp av abstrakte komposisjoner. Dette gjør Karlsens bilder langvarige; på lang avstand spiller det figurative hovedrollen, men nærmer man seg motivet kommer de spennende abstrakte formene frem fra fargeflatene som bildene er bygget opp av. Kanskje er det selve tresnitt-teknikken som har hjulpet kunstneren frem til dette særegne uttrykket – som Lars Erik selv sier; denne teknikken setter klare begrensninger for hva du kan uttrykke. Også de sterke fargene bidrar til å gi Lars Erik Karlsens kunst en klar signatur. Kunstneren gjør hele trykkeprosessen selv på sin Flatdalspresse.

www.larserikkarlsen.no

~

Lars Erik Karlsen (Svolvær) graduated from Statens håndverks- og industriskole (1969 to 1973). He has held numerous solo exhibitions and has participated in several group exhibitions, both in Norway and abroad. Karlsen has had a long career, working both with decorations and as art consultant. Among the decorations are worth mentioning Hurtigruten boat MS Fram and Norwegian Hydro in Harstad. By among others theNorsk Kulturråd, Nordnorsk Kunstmuseum in Tromso, Festspillene of North Norway, Kunst på arbeidsplassen and the Troms fylkeskommune has purchased his works.

Lars Erik thrives best in his studio or on board of his sailboat. In 2001, he went to Svalbard on board of the boat Sula Bassana. This trip - via Bear Island, Longyearbyen, through the shallow Forlandsundet and until 80⁰ degrees north - is described in a series of pictures from Svalbard.

Lars Erik Karlsen works with woodcut, a technique that has a long tradition. Woodcut laid the foundation for Europe's first "mass communication". His works are figurative, and visualises frequently northern Norwegian landscape or seabirds, such as puffins, but the motives are made up of abstract compositions. This makes Karlsens images lengthy; the figurative main charachter is approached at a long distance, but as you come closer to the drowing, exciting abstract forms,which build up the artwork, come out of the colourful pictures. Perhaps the woodcut technique helped the artist to reach this peculiar expression - as Lars Erik himself says; this technique sets clear limits on what you can say. In addition, the bright colours helps to give Lars Erik Karlsen`s art a clear signature. The artist makes the entire printing process itself on its Flatdalspresse.

www.larserikkarlsen.no 

1

Installation view Lars Erik Karlsen at Galleri Svalbard

2

Installation view Lars Erik Karlsen at Galleri Svalbard

3

Lars Erik Karlsen, Gå din vei, tresnitt 5 tget trykk, ed. 8/100,cm 31x28 cm,2016, Courtesy Galleri Svalbard