Lokalsamfunnsplan 2013 - 2023

"Longyearbyen - unikt, trygt og skapende" er valgt som visjon for Longyearbyen. Visjonen er det første signalet som lokalsamfunnsplanen sender ut, og angir ønsket retning for samfunnets fremtidige utvikling. Lokalsamfunnsplanen er en overordnet plan som skal bidra til å se Longyearbyens virksomheter i et helhetlig perspektiv. Formålet med lokalsamfunnsplanen er å gi Longyearbyens politikere et redskap for å styre mot en langsiktig og ønsket utvikling av samfunnet.

Plan- og bygningsloven gir bestemmelser om utarbeiding av kommuneplan – strategisk del. Legger man bestemmelsene i plan- og bygningsloven til grunn for utarbeiding av lokalsamfunnsplan for Longyearbyen, skal planen:

  • ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet som helhet og lokalstyret som organisasjon
  • være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i lokalsamfunnet
  • legges til grunn for Longyearbyen lokalstyres egen virksomhet og være retningsgivende for andre myndigheters virksomhet i lokalsamfunnet
  • gi grunnlag for lokalstyrets prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretisering av tiltakene innenfor lokalstyrets økonomiske rammer

Lokalsamfunnsplanen er sammen med arealplanleggingen en del av den langsiktige planleggingen i Longyearbyen lokalstyre. Tidsperspektivet er 8-10 år, med rullering hvert 4. år. Lokalsamfunnsplanen har ingen hjemmel og er derfor kun retningsgivende for senere planer, vedtak og beslutninger. Arealplanleggingen har hjemmel i Lov om miljøvern på Svalbard kapittel VI, og er juridisk bindende.

Den kortsiktige planleggingen omfatter handlingsprogram og økonomiplan. Tidsperspektivet er 4 år med rullering hvert år. Økonomiplanarbeidet har hjemmel i kommunelovens kapittel 8, jfr. Svalbardloven § 40. Handlingsprogrammet er den forklarende delen til økonomiplanen, og inneholder beskrivelse av konkrete tiltak for å nå målene i bl.a. lokalsamfunnsplanen og andre langsiktige plandokument.

Ny lokalsamfunnplan ble vedtatt av Longyearbyen lokalstyre i møte 10.12.2013 som sak 77/13. Link til lokalsamfunnplanen finner du på denne siden til høyre.

Tips en venn Skriv ut