Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Longyearbyen - unikt, trygt og skapende

Lokalsamfunnsplanen 2021- 2033

Planident: Samfunnsplan

Ta sjansen! Foto Roger Zahl Ødegård

Longyearbyens kjerneverdier er unikt, trygt og skapende

Disse verdiene lå til grunn for gjeldende lokalsamfunnsplan. De legges også til grunn for arbeidet med neste Lokalsamfunnsplan for perioden 2021 - 2033. Les mer om hvordan vi arbeider med lokalsamfunnsplanen, status, mål, strategier og tiltak i menyene nedenfor. Lokalstyre ønsker dine innspill til mål og strategier for Longyearbyen 2033. E-post adresse: postmottak@lokalstyre.no

Hvordan arbeides det med lokalsamfunnsplan ?

seo-strategi-rammeverk-2014.jpgLokalsamfunnsplanen er sammen med arealplanleggingen den overordna delen av det langsiktige planstyringssystemet i Longyearbyen lokalstyre. Arbeidet med lokalsamfunnsplanen, planstrategi og arealplanen er den viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om framtidig utvikling av lokalsamfunnet.

 

I 2020 har det blitt utarbeidet et utfordringsbilde, som i noen grad svarer ut kunnskapsbehov, og prosjektet «Ny økonomisk hverdag» ble sluttført i februar 2021. I utarbeidelse av de overordna planene er intern og ekstern forankring og medvirkning essensielt.

 

FNs bærekraftsmål, kunnskapsgrunnlagene, utfordringsbilde og planstrategi er drøftet og behandlet og legger grunnlaget for Lokalsamfunnsplanen. De langsiktige økonomiske prioriteringene og bærekraftig lokalsamfunnsutvikling har stått i fokus i 2019-2021. Det er nå svært høy aktivitet innen arealplanlegging og bygging, samtidig så uttrykker reiselivet og tilgrensende næringer at de er i en krisesituasjon.

 

De siste årene  har Longyearbyen lokalstyre jobbet med flere store utviklingsplaner som har krevd mye ressurser, medvirkning og engasjement med, bl.a. overordnet plan for oppvekst og kultur, alle planarbeider som kommer av sikring mot skred og andre naturfarer, ny boligbygging og tilrettelegging for reiseliv og næringslivet forørvig.

 

Lokalstyre har jobbet med å få både en breddedimensjon og en analysedimensjon i kunnskapsgrunnlaget. Vi har jobbet i prosess med samfunnsforskere i Longyearbyen, med UiT om samfunnsforskning, har hatt kontakt med Statistisk sentralbyråd (SSB) om levekårsundersøkelse og vi har selv gjennomført en boligbehovsutredning.

Arbeidsprosessen med lokalsamfunnsplanen systematiseres i ulike trinn etter flytskjema til høyre. Vi har nå fokus på de første trinnene; status, mål, strategier og tiltak.

 

Status

Status - Hvor er vi i 2021?

Longyearbyen er befolkningsmessig et internasjonalt samfunn med over 50 nasjonaliteter. Vi er etter hvert blitt mer sårbar for internasjonale svingninger. Dette mye grunnet sammensetningen i næringsstruktur. Tidligere var dette et ensidig industrisamfunn som etter hvert har fått et allsidig næringsfundament. Både gruvedrift, forskning, reiseliv og romteknologi har alle internasjonale markeder. Her hentes kunder, forskere, studenter, ansatte og her leveres tjenester. Store fall i det internasjonale markedet som koronasituasjonen nå har medført gir betydelig utslag i et lite samfunn som Longyearbyen, også både direkte og indirekte for planleggingen og driften i Longyearbyen lokalstyre.

Longyearbyen lokalstyre har vedtatt 7 bærekraftsmål som grunnlag for videre arbeid med Lokalsamfunnsplanen 2021 - 2033.

Les mer om Svalbard i tall på Statistisk sentralbyråd

 

 

mål

Mål - Longyearbyen 2033?

 

Hiortfjellet Foto: John Haugen

I Lokalsamfunnsplanen foreslås følgende mål:

 

"I 2033 oppleves Longyearbyen som et godt sted for å leve et bærekraftig liv. Longyearbyen er et familiesamfunn som setter åpenhet, medborgerskap, inkludering, samskaping, medarbeiderskap og miljøhensyn høyt. Næringslivet er allsidig, økonomisk robust og er sosialt og miljømessig bærekraftig. Vi er stolte over at FNs bærekraftsmål er lagt til grunn for utviklingen i byen. Bærekraftsmålene gir overordnede føringer for all planlegging, for tjenestetilbudet og for driften i LL. LL har god økonomisk styring, holder oss innenfor de svalbardpolitiske rammevilkårene og yter kvalitativt og kvantitativt gode tjenester i dialog med tjenestemottagerne. Innbyggerne i Longyearbyen er engasjerte i lokalsamfunnsutviklingen, har gode kunnskaper om forvaltningen av byen og har tillit til at LL. Dette har vi greid på bakgrunn av de strategiske veivalgene som ble gjort  2020-2021. Kjerneverdiene for LL i dag er: Unikt, trygt og skapende. En vurdering av disse vil gjøres i løpet av arbeide med lokalsamfunnsplan.

 

Strategi

Strategier - Hva skal vi gjøre for å nå målet?

Lokalstyre Foto: John HaugenHvilke strategier skal legges til grunn for å nå målet - Longyearbyen 2033?

Strategiene sier først og fremst noe om hvordan og hva Longyearbyen bør være som lokalsamfunn og hvordan og hva Longyearbyen lokalstyre som organisasjonen bør være. Strategiene er en oppsummering av blant annet resultatene fra en rekke prosjekter som Kommunekompasset, Innbyggerundersøkelsen 2021, essensen i FNs bærekraftsmål, oppsummering av de to siste strategikonferansene i Longyearbyen lokalstyre mv. 

De verdibaserte strategiene for Longyearbyen lokalstyre kan kort formuleres slik:

 • åpenhet i alt vi gjør
  • inngi tillit
  • forutsigbar
 • Trygghet i alle deler av hverdagen
  • forebyggende
 •  Dialog og samarbeid
  • internt 
  • Eksternt
 • Endringsvillig og med entreprenørskap

Studentsamskipnaden Foto: John Haugen

De overordna verdibaserte strategiene må konkretiseres i et utkast til lokalsamfunnsplanen.

Lokalsamfunnsplanen handler mye om mål og overordna strategier, og konsekvensen av dette er at vi vil trenge areal og bygningsmasse for å kunne danne lokalsamfunnet.

I tillegg bør vi også velge strategier for arealutviklingen i Longyearbyen. Lokalsamfunnsplanen vi inneholde arealstrategier. De er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen. Strategiene angir hovedprinsippene for kommunens langsiktige arealbruk og gir føringer for kommuneplanens arealdel.

Lokalsamfunnsplanen bør vise hvordan miljømessige, økonomiske og sosial bærekraft kan oppnås gjennom valg av ulike strategier. 

 

 

tiltak

Tiltak - Hvilke tiltak må til for å nå målene?

Alle vi som bor i Longyearbyen skal sammen skape fremtidens by - Longyearbyen 2033. Hvilke strategier og eller tiltak bør vi følgende for at vi skal skape fremtidens by?

Lokalstyre ønsker at innbyggerene deltar i debatten om utvikling av byen. Har du innspill til mål og strategier, så del det gjerne med oss.

2017-09-01_redigert-01.jpg

Følgende spørsmål/tema kan være til hjelp for å utarbeide en arealstrategi i lokalsamfunnsplan:

 • Hvordan skal næringsareal utvikles og «fordeles» – i Sjøområdet, i havneområdet og på Hotellneset?
  • Prinsipper for utvikling for ulike typer næring
  • Prinsipper for utvikling av havna (oppfrisking av Strategisk havneplan)
 • Hvordan kan vi utvikle Naustområdet?
  • Fokus på eiendomsstruktur, samarbeidsformer, fordeling av kostnader med utbygging
  • Er boligbygging i det hele tatt mulig? Dersom ja; hvem betaler og styrer utviklingen? Dersom nei; Kan det utvikles til et tidsmessig og attraktivt naust- og småindustriområde?
 • Hvilke områder skal transformeres eller avsettes for boligutvikling?
  • Prinsipper for utvikling innenfor svalbardpolitiske rammer og Boligbehovsutredningen 2019
 • Hvordan kan Nybyen utvikles eller leve videre etter at studentene har flyttet?
 • Hvordan kan vi knytte sammen byen med gode gang-, sykkel-, skuterforbindelser i byen og tilrettelegging for friluftslivet i byen og nærområdet?
  • Overordna føringer i lokalsamfunnsplanen og konkrete tiltak i Hovedplan - Vei og Trafikksikkerhet
 • Hvordan kan vi sette av arealer til en energiomstilling med forsyningsløsninger som vi ikke kjenner ennå?
 • Hvordan ønsker vi å legge til rette for forskning og næringsutvikling ved gamle nordlysstasjonen, ved foten av Gruve 7, på Platåberget, og ovenfor Gruve 7 og ellers mindre installasjoner i «grønne»-områder?

I arbeidet med Lokalsamfunnsplanen reises mange viktige spørsmål om hvilken retning Longyaerbyen skal og må ta mot 2033. Hva må gjøres for at vi skal nå målet?

Send oss gjerne forslag til mål og strategier på e-post til postmottak@lokalstyre.no innen 25. juni 2021