Her skal alle kunne komme med innspill til hvilke strategier som kan gi den utviklingen av lokalsamfunnet som skal bringe oss hit:

"I 2033 oppleves Longyearbyen som et godt sted for å leve et bærekraftig liv.
Longyearbyen er et familiesamfunn som setter åpenhet, medborgerskap, inkludering, samskaping, medarbeiderskap og miljøhensyn høyt. Næringslivet er allsidig, økonomisk robust og er sosialt og miljømessig bærekraftig. Vi er stolte over at FNs bærekraftsmål er lagt til grunn for utviklingen i byen. Bærekraftsmålene gir overordnede føringer for all planlegging, for tjenestetilbudet og for driften i LL. LL har god økonomisk styring, holder oss innenfor de svalbardpolitiske rammevilkårene og yter kvalitativt og kvantitativt gode tjenester i dialog med tjenestemottagerne. Innbyggerne i Longyearbyen er engasjerte i lokalsamfunnsutviklingen, har gode kunnskaper om forvaltningen byen og har tillit til LL. Dette har vi greid på bakgrunn av de strategiske veivalgene som ble gjort i 2020-2021. Kjerneverdiene for LL i dag er: Unikt, trygt og skapende. En vurdering av disse vil gjøres i løpet av arbeidet med lokalsamfunnsplanen."

 

Vi vil lage en oppsummering av alle svarene til det videre arbeidet med lokalsamfunnsplanen. Politikerne vil gå gjennom oppsummeringene og forslag til "Lokalsamfunnsplan 2021 - 2033" i slutten av august. Deretter vil det bli en høring av forslag til planen. 

Det vil også bli arrangert digitale eventer, folkemøte og andre aktiviteter i regi av Longyearbyen lokalstyre både før og etter sommeren. Alle innbyggere, lag og organisasjoner, næringsliv og offentlige myndigheter er velkomne til å komme med innspill både nå og under offentlig høring av planen i september/oktober.

Send oss gjerne forslag til mål og strategier på e-post til postmottak@lokalstyre.no innen 25. juni 2021