Delplanene for Lia og Vannledningsdalen, Sjøområdet nord og Longyearbyen deponi ble vedtatt av lokalstyret 21. juni.  

Delplan for Lia og Vannledningsdalen  
Arbeidet med å skredsikre Lia og Vannledningsdalen startet etter at Lia ble rammet av to alvorlige og tragiske skredhendelser i 2015 og 2017. Begge skredene gikk inn i faresonene, som ifølge tidligere utredninger hadde liten sannsynlighet for skredhendelser. 

Delplanen svarer ut bestillingen om å se helhetlig på en skredsikringsløsning for Lia og Vannledningsdalen. Planarbeidet er gjort i tett samarbeid med NVE. Delplanen gjør det mulig å realisere en helhetlig skredsikringsløsning for bebyggelsen i sentrum.  

Delplanen samsvarer med tidligere vedtak om skredsikring og overordnede mål og føringer, ny arealdisponering i sentrum, på Haugen og oppvekstområdet er avklart som følge av nye faresoner for skred.  

>> Delplan for Lia og Vannledningsdalen
 

Delplan for Sjøområdet nord 
Delplanen tilrettelegger for utvikling av ny næringsbebyggelse. Planutkastet er gjennomarbeidet og danner et godt grunnlag for oppgradering og kvalitetsheving av Sjøområdet nord.  

Delplanen berører og svarer ut flere av Lokalstyrets utvalgte bærekraftmål, herunder hovedmål 11 om bærekraftige byer og samfunn, og bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Delplanen legger gode rammer for en helhetlig utvikling av Sjøområdet nord gjennom oppgradering av eksisterende næringsområde. Gjennomføring av planen vil gi mer fullverdig bebyggelse og et mer helhetlig inntrykk av næringsbebyggelsen i Sjøområdet. Områdets fasade mot fjorden vil styrkes. 

>> Delplan for Sjøområdet nord
 

Delplan for Longyearbyen deponi 
Delplanen tar hensyn til fremtidig behov for lokalt deponi i Longyearbyen, og er en oppfølging av avfallsplanen for Longyearbyen. Deponiet skal ta imot lettere forurensede masser og avfall, primært fra bygge- og anleggsbransjen. Deponiet har en tidshorisont på 50 år fremtidig bruk. 

Planområdet ligger på sørlig side av Svalbard lufthavn, rett før adkomst til den nedlagte Gruve 3. Adkomst til området er fra vei 700.  

I delplanen fremgår det at det i et 50 års-perspektiv er antatt at man sparer miljøet for 8000 tonn CO2- ekvivalenter, 126 tonn SO2-ekvivalenter og 93 tonn TOPP-ekvivalenter, ved å unngå transport med skip. Eget lokalt deponi følger opp lokalsamfunnsplanens satsingsområde 12 – ansvarlig forbruk og produksjon.  

Delplanen gir ytre rammer for deponiet. Nå starter arbeidet med driftsplan og avslutningsplan som sikrer forsvarlig intern drift av anlegget.  

Dagens deponi ved gruve 6 i Adventdalen er pålagt avsluttet innen 1.1.2023. 

>> Delplan Longyearbyen deponi