Møtet holdes Kulturhuset og er åpent for publikum.

Saker til behandling:

 • PS 54/22 Masterplan destinasjon Svalbard mot 2033 - plan til orientering
 • PS 55/22 Orientering vedrørende ROS-analysen av overgangsløsningen
 • PS 56/22 Beslutning om gjennomføring (BP2) - Overgang til nytt energisystem
 • PS 57/22 Årsberetning 2021
 • PS 58/22 Årsregnskap 2021
 • PS 59/22 Finansforvaltningsrapport 1.tertial 2022
 • PS 60/22 Tertialrapport per 1.tertial 2022
 • PS 61/22 Retningsgivende økonomiplan 2023-2026 Longyearbyen lokalstyre
 • PS 62/22 Videregående yrkesfaglig tilbud - for skoleårene i perioden 2023/24 - 2030/31
 • PS 63/22 6155 Ny vedlikeholdshall Beslutningspunkt 1
 • PS 64/22 D39b Delplan for Lia og Vannledningsdalen - Del 2 Vannledningsdalen - vedtak av plan
 • PS 65/22 Delplan 54 Longyearbyen deponi - vedtak av plan
 • PS 66/22 Delplan 58 Sjøområdet nord - vedtak av plan
 • PS 67/22 Overføring av Longyearbyen lokalstyre sine boliger til Statsbygg
 • PS 68/22 Galleri Svalbard, varemerke og navn
 • PS 69/22 Etterbruk av Den gamle miljøstasjonen - beslutningspunkt 1
 • PS 70/22 Orientering om mulig endring av administrativ organisering
 • PS 71/22 Kontrollutvalget - Revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024

Saksdokumentene er tilgjengelig her: Publikum 

Møtet blir sendt direkte på vår Web-TV. Det er også mulig å se opptak av møtene i etterkant.