Prosjektet for ombruk av den gamle miljøstasjonen startet i 2020 og det er gjennomført et grundig arbeid inkludert medvirkningsprosesser med frivillige organisasjoner, skolene og byens innbyggere. Gjennom medvirkningsprosessene har det kommet en rekke ønsker og forslag til etterbruk av eiendommen. Det er også gjennomført en egen ide- og navnekonkurranse, der det kom inn mange gode forslag, deriblant navnet Føniks. I gresk mytologi er Føniks en fugl som brenner og gjenfødes av sin egen aske. (Det blir snart offentliggjort hvem som kom med navneforslaget)

Konseptet Føniks
Gjennom medvirkningsprosessene er det tydelig at mange ønsker lokaler til ulikt reparasjonsarbeid og gjenbruk. I tillegg har det kommet forslag om bruk av lokalene til ulike fysiske aktiviteter og idrettsformål. Konseptet Føniks legger i stor grad til rette for disse ønskene, i tillegg representerer Føniks også nytt liv for det gamle avfallsanlegget.

Konseptets mål er å skape et bærekraftig økosystem som bygger et sterkt fellesskap gjennom varierte aktiviteter, ut­viklingsrom for nye muligheter og en demokratisk fleksibel arkitektur som legger rammene til dette.

Bygget tilpasses til fleksibel bruk og skal enkelt kunne justeres etter hvert som innbyggernes ønsker og behov endres over tid. Fornybar energi og smart energibruk blir også viktige elementer.

De planlagte rommene inneholder blant annet verksted for reparasjonsarbeid, kurs og undervisningslokaler, uformelle møteplasser, automatkafe, arbeidsplasser, buldervegg, ballbaner og flerbruksarealer som kan brukes til ulike fysiske aktiviteter samt arrangementer. Det er fokus på gode arealer både inne og ute.

Konseptet utgjør et rammeverk som legger til rette for videre samskaping. Longyearbyen lokalstyre vil søke samarbeid med de frivillige organisasjonene og brukerne for å finne gode løsninger for å videreutvikle stedet. Hensikten er at stedet skal kunne komme alle innbyggerne i Longyearbyen til nytte og glede.

Politisk behandling
Prosjektet og konseptet som anbefales er et godt eksempel på utvikling av Longyearbyen lokalstyre til «kommune 3.0» med økt samskaping og medborgerskap. Det støtter også opp om de prioriterte bærekraftsmålene i den nye lokalsamfunnsplanen som kommer senere i år. Konseptet Føniks legges fram til politisk behandling senere i vår. Da skal Lokalstyret ta stilling til både driftsmodell, konsept og videre fremdrift.

Under følger noen skisser av det foreslåtte konseptet. Har du innspill eller forslag så hører vi gjerne fra deg. Send en epost til forslag@lokalstyret.no