I sommer er Vei 232 blitt lagt om og nytt kryss er etablert der den møter Hilmar Rekstens vei. Krysset blir ikke ferdigstilt før neste sommer, da kommer det asfalt og høyde på vei skal vurderes. Før dette er gjort kan situasjonen virke uoversiktlig særlig for gående og syklende, blant annet fordi det ikke er etablert gangfelt i området.

Vi vil oppfordre alle myke trafikanter til å bruke eksisterende gangtrase med kryssing ved polarhotellet. De som skal til/fra Gruvedalen bør bruke ny gang- og sykkelveg (se bilde).

Alle bilister oppfordres til å følge gjeldene fartsgrenser og kjøre forsiktig. Det er vikeplikt fra høyre i alle retninger og det er innenfor 30 km/t- sonen.